1.2. Asmen - Menedżer komunikacyjny    

 

           

Wymiana informacji pomiędzy systemem wizualizacji i sterownikiem obiektu technologicznego może odbywać się przy użyciu łączy szeregowych lub sieci lokalnych. Wybór rodzaju połączenia zależy od konfiguracji sprzętowej oraz wymagań stawianych systemowi wizualizacji odnośnie liczby wymienianych danych oraz częstości przeprowadzania transmisji.

 

Wymiana informacji między komputerami systemu Asix może odbywać się za pośrednictwem sieci lokalnej. Taki rodzaj połączenia nazywany będzie kanałem sieciowym. Umożliwia on udostępnianie wartości zmiennych bieżących oraz archiwalnych Asixa komputerom nie posiadającym fizycznego połączenia ze sterownikiem. Oczywiście co najmniej jeden komputer w sieci lokalnej musi mieć fizyczne połączenie ze sterownikiem lub też ich siecią (np. SINECL2), aby móc pracować jako serwer danych dla pozostałych komputerów.

 

Systemy cechujące się dużą liczbą wymienianych informacji wymagają z reguły wykorzystania sieci lokalnych, natomiast w przypadku pozostałych systemów można ograniczyć się do zastosowania sprzęgów na łączach szeregowych.

 

Projektowanie systemu Asix w zakresie dostępu do danych obiektowych polega na przygotowaniu deklaracji:

 

kanałów transmisji - kanałem transmisji jest fizycznie zrealizowane połączenie pomiędzy komputerem systemu Asix i sterownikiem na obiekcie, określone przez nazwę drajwera działającego według określonego protokołu wraz z listą określonych parametrów. Kanał transmisji może stanowić również połączenie między komputerami systemu Asix przy użyciu sieci lokalnej. Ten typ połączenia stosuje się głównie w celu przekazania danych do komputerów pracujących jako tzw. terminale sieciowe, które nie posiadają połączenia ze sterownikami i nie tworzą zazwyczaj własnego archiwum. Istnieje również możliwość specyfikowania symulowanego kanału transmisji, który nie wymaga połączenia z obiektem. Opcja ta jest szczególnie przydatna na etapie projektowania i testowania aplikacji.

 

zmiennych procesowych - zmienną procesową jest przetworzona informacja opisująca stan określonego parametru technologicznego, powstała na bazie informacji odczytanych z obiektu;

 

 

 Aktualnie zaleca się przechowywanie definicji zmiennych w bazie typy SQL lub Jet (Access) lub bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych Excel - szczegóły patrz: Serwer Danych > 2. Parametryzacja Serwera Danych > Typ i format bazy danych.

 

Istnieje również możliwość specyfikowania zmiennych procesowych, które służą wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb aplikacji i nie posiadają powiązań z obiektem.

 

W oparciu o specyfikacje w plikach konfiguracyjnych tworzone jest repozytorium bieżących wartości zmiennych procesowych (przechowywane przez moduł Asmen w pamięci operacyjnej komputera), do którego mają dostęp wszystkie komponenty systemu Asix. Wartości przechowywanych zmiennych procesowych są na bieżąco aktualizowane poprzez cykliczny odczyt z obiektu. Informacje z obiektu przesyłane są najczęściej w postaci surowej  i z tego powodu wymagają wstępnego przetworzenia. Przetworzenie to realizowane jest przy wykorzystaniu funkcji przeliczających, deklarowanych przez projektanta dla każdej zmiennej procesowej z osobna.

 

W systemie Asix wszystkie operacje związane z dostępem do zmiennych procesowych są realizowane przez moduł Asmen. Moduł Asmen nadzoruje proces cyklicznej aktualizacji wartości zmiennych procesowych w bazie danych oraz pośredniczy we wszystkich operacjach związanych z przesyłem sterowań do obiektu. Bezpośrednia wymiana danych pomiędzy komputerem i sterownikiem obiektu jest wykonywana poprzez drajwery pracujące pod kontrolą Asmena. Zestaw drajwerów wykorzystywanych w systemie wizualizacji zależy każdorazowo od sposobu połączenia danego systemu z obiektem.

 

Szczególnym trybem pracy modułu Asmen jest działanie w trybie symulacji. Polega ono na tym, że wartości zmiennych procesowych nie są określane w oparciu o dane pochodzące z fizycznego kanału transmisji, lecz są generowane przy użyciu specyficznych funkcji przeliczających, zaprojektowanych pod kątem symulowania pracy z obiektem. Tryb symulacji jest szczególnie przydatny na etapie projektowania aplikacji, gdy połączenie z obiektem jest najczęściej niemożliwe.

 

Parametry pracy modułu Asmen deklaruje się w programie Architekt:

 

program Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane bieżące

 

Patrz: Serwer Danych > 2. Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja parametrów danych bieżących