1.2.3. Deklarowanie zmiennych procesowych    

 

 

 

 Zaleca się deklarowanie zmiennych procesowych w bazie definicji zmiennych.

 

 

 Zaleca się przechowywanie definicji zmiennych w bazie typy SQL lub Jet (Access) lub bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych Excel - szczegóły na ten temat patrz: Serwer Danych > 2. Parametryzacja Serwera Danych > Typ i format bazy danych.

 

 

 

 

Parametry definiujące zmienne w bazie definicji zmiennych zawarte są w polach o następujących nazwach:

 

Parametr                                                                    Pole

Nazwa zmiennej                                               Nazwa

Opis zmiennej                                                  Opis

Adres zmiennej                                                Adres

Deklaracja kanału transmisji                                Kanal   

Rozmiar zmiennej                                             LiczbaElementow

Częstość odświeżania                                       OkresProbkowania

Funkcja przeliczająca                                        FunkcjaPrzeliczajaca

Parametry funkcji przeliczającej:

Zakres wejściowy od..                                       ZakresFunkcjiAsmenLo

Zakres wejściowy ..do                                       ZakresFunkcjiAsmenHi

Zakres wyjściowy od..                                       ZakresPomiarowyLo

Zakres wyjściowy ..do                                       ZakresPomiarowyHi

 

 

 Patrz: Pełna lista atrybutów systemowych bazy definicji zmiennych znajduje się w Serwer Danych > 2. Parametryzacja Serwera Danych > Załącznik 1.

 

 

Przy deklarowaniu zmiennych procesowych nie określa się ich typu. Typ zmiennej procesowej w postaci surowej (odczytywanej lub zapisywanej do sterownika) wynika z protokołu transmisji oraz adresu symbolicznego. Typ zmiennej procesowej w postaci przetworzonej (przekazywanej przez Asmena do aplikacji lub z aplikacji do Asmena) wynika z zastosowanej funkcji przeliczającej. Zmienne procesowe mogą przyjmować następującą postać:

 

 

 

Moduł Asmen korzysta z następujących parametrów zmiennych:

 

nazwa_zmiennej    - nazwa symboliczna zmiennej procesowej jednoznacznie identyfikująca zmienną dla wszystkich komponentów systemu Asix (długość nazwy nie może przekroczyć 50 znaków, a nazwa nie może zawierać spacji, dwukropków, kropki, wszelkiego typu nawiasów oraz przecinka);

opis_zmiennej        - dowolny tekst zawierający np. technologiczny opis zmiennej procesowej (w aktualnej wersji nie może zawierać przecinków);

adres                   - adres symboliczny, którego forma jest specyficzna dla każdego z drajwerów systemu Asix; jest on używany przez drajwer w celu lokalizacji zmiennej w sterowniku;

kanał                    - nazwa logiczna kanału transmisji (jedna z nazw podanych w deklaracji kanałów transmisji);

ilość                     - liczba elementów wchodzących w skład zmiennej procesowej (zmienna może być tablicą); np w przypadku bloków danych db specyfikuje się liczbę słów danych dw, których wartości zostaną w formie tablicy przypisane zmiennej procesowej (dla protokołów sterowników SIMATIC); w typowym przypadku liczba elementów wynosi 1;

częstość              - częstość aktualizacji wartości zmiennej procesowej (w sekundach);

funkcja                 - nazwa funkcji przeliczającej służącej do przeliczenia wartości otrzymanej ze sterownika na wartość przekazywaną do komponentów systemu Asix; w trakcie inicjalizacji zmiennych procesowych sprawdzana jest zgodność typu zmiennej pobieranej ze sterownika (określana przez drajwer) z typem zmiennej wejściowej funkcji przeliczającej; w przypadku rozbieżności, zmienna procesowa nie jest inicjowana; dopuszczalne jest zamienne używanie typów integer, word, dword oraz long;

parametry            - lista parametrów funkcji przeliczającej przypisanych danej zmiennej; w przypadku, gdy nie jest podana pełna lista parametrów, to pominiętym parametrom zostaną nadane wartości domyślne, specyficzne dla każdej z funkcji przeliczających;

 

 

 

Adres symboliczny jest używany dla jednoznacznego określenia zmiennej w sterowniku, której wartość zostanie przypisana zmiennej procesowej w systemie Asix. Na podstawie adresu symbolicznego określany jest typ zmiennej oraz jej lokalizacja w pamięci sterownika. Sposób tworzenia adresu jest specyficzny dla typu kanału, w którym zmienna się znajduje.