Załącznik 1

 

 

Tabela 1. Lista atrybutów systemowych Bazy Definicji Zmiennych definiujących zmienne procesowe.

 

Nazwa wewnętrzna atrybutu zmiennej (PL)

Rodzaj atrybutu

Nawa domyślnie wyświetlana w nagłówku (PL)

Nazwa wewnętrzna atrybutu zmiennej (EN)

Nawa domyślnie wyświetlana w nagłówku (EN)

Typ

Opis

Nazwa

obligatoryjny

Nazwa

Name

Name

T

Unikalna nazwa symboliczna zmiennej procesowej jednoznacznie identyfikująca tę zmienną dla wszystkich komponentów systemu Asix

Opis

obligatoryjny

Opis

Description

Description

T

Dowolny tekst np. zawierający technologiczny opis zmiennej procesowej

Kanał

obligatoryjny

Kanał

Channel

Channel

T

Nazwa logiczna kanału transmisji (jedna z nazw podanych w deklaracji kanałów transmisji)

Adres

obligatoryjny

Adres

Address

Address

T

Adres symboliczny, którego forma jest specyficzna dla każdego z drajwerów systemu Asix

LiczbaElementow

obligatoryjny

Liczba elementów

ElementsCount

Elements count

L

Liczba elementów wchodzących w skład zmiennej procesowej (zmienna może być tablicą)

OkresProbkowania

obligatoryjny

Okres próbkowania

SampleRate

Sample rate

L

okres aktualizacji wartości zmiennej procesowej (w sekundach)

FunkcjaPrzeliczajaca

obligatoryjny

Funkcja przeliczająca

ConversionFunction

Conversion function

T

Nazwa funkcji przeliczającej służącej do przeliczenia wartości otrzymanej ze sterownika na wartość przekazywaną do komponentów systemu Asix

Archiwum

obligatoryjny

Archiwum

Archive

Archive

T

Nazwa zasobu ASPAD (logiczna nazwa zasobu archiwum)

ParametryArchiwizacji

obligatoryjny

Parametry archiwizacji

ArchivingParameters

Archiving parameters

T

Parametry archiwizacji danej zmiennej

Grupa1

opcjonalny

Grupa1

Group1

Group1

T

Domyślnie generowany atrybut grupujący

Format

opcjonalny

Format

Format

Format

T

Format liczby w jakim będzie ona wyświetlana w systemie asix; format podany jest w konwencji języka C (np.: %4.2f oznacza 4 znaki, w tym 2 miejsca po przecinku)

FormatEvo

opcjonalny

FormatEvo

FormatEvo

FormatEvo

T

Format liczby w jakim będzie ona wyświetlana w aplikacji Asix.Evo

Jednostka

opcjonalny

Jednostka

Unit

Unit

T

Fizyczna jednostka zmiennej

ZakresPomiarowyOd

opcjonalny

Zakres pomiarowy od

MeasurementRangeFrom

Measurement range from

L

Maksymalny zakres możliwy do uzyskania - minimum

ZakresPomiarowyHi

opcjonalny

Zakres pomiarowy do

MeasurementRangeTo

Measurement range to

L

Maksymalny zakres możliwy do uzyskania - maksimum

ZakresSurowyOd

opcjonalny

Zakres surowy od

RawRangeFrom

Raw range from

L

Parametr funkcji przeliczającej – zakres wejściowy od …

ZakresSurowyDo

opcjonalny

Zakres surowy do

RawRangeTo

Raw range to

L

Parametr funkcji przeliczającej – zakres wejściowy do …

ZakresPrzetwornikaOd

opcjonalny

Zakres przetwornika od

TransducerRangeFrom

Transducer range from

L

Zakres przetwornika - minimum

ZakresPrzetwornikaDo

opcjonalny

Zakres przetwornika do

TransducerRangeTo

Transducer range to

L

Zakres przetwornika - maksimum

ZakresWyswietlaniaOd

opcjonalny

Zakres wyświetlania od

DisplayRangeFrom

Display range from

L

Dolny zakres wyświetlania danej zmiennej – dla obiektów asixa

ZakresWyswietlaniaDo

opcjonalny

Zakres wyświetlania do

DisplayRangeTo

Display range to

L

Górny zakres wyświetlania danej zmiennej – dla obiektów asixa

ZakresSterowaniaOd

opcjonalny

Zakres sterowania od

SteeringRangeFrom

Steering range from

L

Dolny zakres wartości danej zmiennej ustawiany z asixa

ZakresSterowaniaDo

opcjonalny

Zakres sterowania do

SteeringRangeTo

Steering range to

L

Górny zakres wartości danej zmiennej ustawiany z asixa

BazaSlupka

opcjonalny

Baza słupka

BarBase

Bar base

T

Wielkość wczytywana z bazy przez obiekt SŁUPEK

NazwyStanow

opcjonalny

Nazwy stanów

StateNames

State names

T

Nazwa zbioru tekstów lub bezpośrednio zbiór opisów stanów (poszczególnych wartości całkowitych) zmiennej

ZestawStanow

opcjonalny

Zestaw stanów

StateSet

State set

T

Nazwa zbioru opisów stanów do którego należy bieżący wiersz. Atrybut używany tylko dla wierszy zawierających element zbioru opisów stanów

WartoscStanu

opcjonalny

Wartość stanu

StateValue

State value

T

Numer stanu, którego opis zawiera bieżący wiersz. Atrybut używany tylko dla wierszy zawierających element zbioru opisów stanów

MaskaZmiennejKontrolnej

opcjonalny

Maska zmiennej kontrolnej

ControlVariableMask

Control Variable mask

T

Wskazuje na bit statusu sygnalizowanego przez zmienną kontrolną

ZmiennaKontrolna

opcjonalny

Zmienna kontrolna

ControlVariable

Control variable

T

Nazwa zmiennej reprezentującej status zmiennej pomiarowej

LimitLoLo

opcjonalny

Minimum krytyczne

LimitLoLo

Limit LoLo

T

Nazwa zmiennej systemu Asix, która zawiera wartość minimum krytycznego dla zmiennej pomiarowej

LimitLo

opcjonalny

Minimum

LimitLo

Limit Lo

T

Nazwa zmiennej systemu Asix, która zawiera wartość minimum dla zmiennej pomiarowej

LimitHi

opcjonalny

Maksimum

LimitHi

Limit Hi

T

Nazwa zmiennej systemu Asix, która zawiera wartość maksimum dla zmiennej pomiarowej

LimitHiHi

opcjonalny

Maksimum krytyczne

LimitHiHi

Limit HiHi

T

Nazwa zmiennej systemu Asix, która zawiera wartość maksimum krytycznego dla zmiennej pomiarowej

ZakresWyswietlaniaKrok

opcjonalny

Zakres wyświetlania krok

DisplayRangeStep

Display range step

L

Atrybut wykorzystywany przez obiekt WYKRES. Oznacza szerokość podziałki głównej na osi OY (co ile jednostek będzie wyświetlana etykieta wartości na osi OY)

ZakresWyswietlaniaSzer

opcjonalny

Zakres wyświetlania szerokość

DisplayRangeWidth

Display range width

L

Atrybut wykorzystywany przez obiekt WYKRES. Oznacza szerokość etykiety wartości wyświetlanych na osi OY

ZakresWyswietlaniaPodzial

opcjonalny

Zakres wyświetlania podział

DisplayRangeDivision

Display range division

L

Atrybut wykorzystywany przez obiekt WYKRES. Wyznacza podział na mniejsze jednostki podziałki głównej (wyznaczonej przez atrybut Zakres wyświetlania krok) na osi OY

Dokładnosc

opcjonalny

Dokładność

Precision

Precision

T

Dokładność zaokrąglania w obiekcie LICZBA. Przykładowo podanie w tym polu liczby 10 spowoduje, że liczba będzie zaokrąglana do dziesiątek. Domyślnie nie ma zaokrąglania.

PolozenieSuwaka

opcjonalny

Położenie suwaka

SliderPosition

Slider position

T

Nazwa zmiennej, do której wpisywana będzie wartości reprezentująca położenie uchwytu obiektu SUWAK w trakcie przesuwania tegoż uchwytu

RejestracjaSterowania

opcjonalny

Rejestracja sterowania

ControlLogging

Control logging

Wartość logiczna

Wartość 1 oznacza, że sterowania zmiennej podlegają rejestracji w module AsAudit

ZmiennaNieaktywna

opcjonalny

Zmienna nieaktywna

ItemNotActive

Item not active

Wartość logiczna

Jeżeli wartość atrybutu wynosi 1, to zmienna nie jest widoczna w systemie Asix dla modułów Asmen i Aspad

WykresTytul

opcjonalny

Tytuł wykresu

ChartTitle

Chart title

T

Atrybut wykorzystywany przez obiekt WYKRES. Tytuł wykresu pobierany jest z atrybutu Tytuł wykresu pierwszej zmiennej zadeklarowanej na wykresie

ZakresSlupkaOd

opcjonalny

Zakres słupka od

BarRangeFrom

Bar range from

T

Atrybut wykorzystywany przez obiekt SŁUPEK. Zawiera dolny zakres wyświetlania danej zmiennej.

ZakresSlupkaDo

opcjonalny

Zakres słupka do

BarRangeTo

Bar range to

T

Atrybut wykorzystywany przez obiekt SŁUPEK. Zawiera górny zakres wyświetlania danej zmiennej.

SzybkieOdswiezanie

opcjonalny

Szybkie odświeżanie

FastRefresh

Fast refresh

Wartość logiczna

Atrybut wykorzystywany przez drajwer CtTwinCATTcpip od wersji 1.3.5. Zmienne z zadeklarowanym atrybutem Fast Refresh mają udostępnioną funkcję szybkiego odświeżania, która umożliwia odświeżanie zmiennych z maksymalną osiągalną szybkością łącza (nie wpływa to na archiwizację - zmienne dalej archiwizowane są z częstotliwością wynoszącą minimum 1 sekundę)

SprawdzanieZakresuPomiarowego

opcjonalny

Sprawdzanie zakresu pomiarowego

MeasurementRangeCheck

Measurement range check

Wartość logiczna

Wartość 1 oznacza, że dla podanej zmiennej monitorowane będą przekroczenia zakresu pomiarowego i sygnalizowane odpowiednim statusem OPC.

Status zmiennej jest określany po porównaniu  wartości pomiarowej z wartościami zakresów pomiarowych:

          a/ przy przekroczeniu zakresu o wartość <= od pasma zmienności wartości zmiennej (zakresTo - zakresLo) ustawiany jest status OPC_QUALITY_EGU_EXCEEDED

  b/ przy przekroczeniu zakresu o wartość > od pasma zmienności wartości zmiennej (zakresTo - zakresLo) ustawiany jest status OPC_QUALITY_SENSOR_FAILURE

GrupaUprawnienOdczytu

opcjonalny

Grupa uprawnień odczytu

ReadAuthorizationGroup

Read authorization group

T

Zadeklarowanie atrybutu dla bazy definicji zmiennych, z których korzystają aplikacje: AsPortal i AsTrend, powoduje zablokowanie możliwości odczytu wartości do momentu sprawdzenia uprawnień użytkownika (aby umożliwić  dostęp do przeglądania wartości zmiennych, należy dla każdej zmiennej podać ,jako wartość atrybutu

Grupa uprawnień odczytu, nazwę grupy użytkowników systemu Windows uprawnionych do

przeglądania wartości zmiennej - działa przy zastosowaniu uwierzytelniania użytkowników przez system Windows).

GrupaUprawnienZapisu

opcjonalny

Grupa uprawnień zapisu

WriteAuthorizationGroup

Write authorization group

T

Zadeklarowanie atrybutu dla bazy definicji zmiennych, z których korzysta aplikacja AsPortal, powoduje zablokowanie możliwości odczytu wartości do momentu sprawdzenia uprawnień użytkownika (aby umożliwić  dostęp do modyfikowania wartości zmiennych, należy dla każdej zmiennej podać ,jako wartość atrybutu

Grupa uprawnień zapisu, nazwę grupy użytkowników systemu Windows uprawnionych do

modyfikowania wartości zmiennej - działa przy zastosowaniu uwierzytelniania użytkowników przez system Windows).

T - tekst, L - liczba zmiennoprzecinkowa 64 bitowa