2.10.9. Parametryzacja archiwum

 

    

W przypadku stosowania archiwizacji wartości zmiennych niezbędne jest zadeklarowanie archiwum.

 

Archiwum deklarowane jest za pomocą polecenia Dodaj archiwum... po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pozycji Dane archiwalne. Pojawia się wówczas okno ’Dodawanie nowego archiwum’, gdzie należy określić nazwę archiwum.

 

 

 

Rysunek: Wywołanie okna 'Dodawanie nowego archiwum'.

 

 

 

 

Aspad gromadzi dane w plikach zawierających przebiegi z jednego okresu dobowego, miesięcznego lub rocznego odpowiednio do typu archiwum:

 

Archiwum typu D (ang. day)                  - dane gromadzone w plikach dobowych;

Archiwum typu M (ang. month)             - dane gromadzone w plikach miesięcznych;

Archiwum typu Y (ang. year)                 - dane gromadzone w plikach rocznych;

Archiwum typu H (ang. horizon)            - dane gromadzone w jednym pliku;

Archiwum typu B (Baza Danych)            - dane gromadzone w typowych bazach danych;

Archiwum typu X                                - dane gromadzone w bazie MS SQL;

 

Patrz:

część Serwer Danych >  Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Ogólna charakterystyka programu Aspad > rozdział Podstawowe rodzaje i typy archiwum Aspada,

część Serwer Danych >  Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Archiwizacja typu B.

 

 

 

Podstawowym rodzajem archiwum jest STANDARD. Archiwum to jest zapisywane w binarnych plikach na dysku.

 

Drugim rodzajem archiwum jest MS SQL. Jest to archiwum zapisywane w bazie danych SQL.

 

 

 

Można jeszcze wyróżnić podział archiwum ze względu na sposób udostępniania danych:

 

Archiwum do zapisu                -  podstawowe archiwum pozwalające na zapis i odczyt danych z plików archiwalnych;

Archiwum do odczytu              -  to archiwum pozwalające tylko na odczyt danych z plików archiwalnych;

Archiwum sieciowe                 -  to archiwum pozwalające na odczyt danych przez sieć z innego komputera;

Archiwum pomocnicze            -  to archiwum pozwalające na zapis i odczyt danych, służące jako redundancja archiwum podstawowego na innym komputerze;

Archiwum replikowane            -  to archiwum pozwalające na zapis i odczyt danych z archiwum; dane do archiwum pobierane są z archiwum innego komputera.

 

 

Aby skonfigurować archiwum przy użyciu modułu Architekt, należy zaznaczyć w drzewie parametrów aplikacji pozycję Dane archiwalne i kliknąć prawym klawiszem myszki - a następnie wybrać polecenie Dodaj archiwum.

 

Po kliknięciu na utworzonym archiwum w oknie konfiguracji parametrów pojawią się zakładki, umożliwiające skonfigurowanie danego archiwum.

 

 

Archiwum pomocnicze jest to archiwum do zapisu umieszczane na serwerze pomocniczym danego zasobu. Archiwum pomocnicze powinno stanowić redundancję archiwum podstawowego na serwerze podstawowym. Różnica między archiwum pomocniczym a archiwum podstawowym polega na preferencjach dla archiwum podstawowego podczas przyłączania klientów sieciowych. Klient przyłączy się do archiwum pomocniczego tylko wtedy, gdy w sieci nie znajdzie archiwum podstawowego.

 

Archiwum pomocnicze jest stosowane w celu zapewnienia tymczasowej redundancji na czas konserwacji lub awarii serwera podstawowego. Można np. zadeklarować archiwum podstawowe ze 100-dniowym horyzontem i archiwum pomocnicze z horyzontem 10-dniowym. Pozwoli to na uzupełnienie archiwum podstawowego za okres przerwy nie przekraczającej 10 dni, przy czym w obecności serwera podstawowego klienty przyłączą się do niego, zapewniając obserwację danych z horyzontem 100-dniowym.

 

Archiwum replikowane ma zastosowanie na serwerach, na których Asmen nie posiada kanałów fizycznych dla danych archiwizowanych w danym zasobie, a równocześnie w sieci dostępne jest inne archiwum, z którego można pozyskać dane historyczne. Dla archiwum replikowanego Aspad nie pobiera danych bieżących z Asmena. W zamian stale pozyskuje dane historyczne z innego serwera, na którym archiwizowane są dane z kanałów fizycznych, zapisując je we własnym archiwum. Typowym zastosowaniem będą serwery pośredniczące.

Sposób działania nieco się różni dla archiwum standardowego i SQL.

 

Archiwum standardowe

Dla archiwum standardowego Aspad po uzupełnieniu danych przy starcie systemu, kontynuuje to uzupełnianie, cyklicznie sprawdzając nowe dane pojawiające się na drugim serwerze. Nawet dłuższe przerwy w komunikacji są na bieżąco nadrabiane po uzyskaniu łączności, aż do ograniczenia podanego w deklaracji Minimalny okres uzupełniania na zakładce Uzupełnianie w parametrach danego archiwum.

Także na wspomnianej zakładce Uzupełnianie  można określić nazwy serwerów, z których mają być pobierane dane do replikacji.

Deklaracja Bez uzupełniania na zakładce Uzupełnianie dla takiego archiwum nie ma sensu i jest ignorowana.

 

Archiwum SQL

Jeżeli dla danego zasobu nie podano deklaracji synchronizacji archiwum SQL, to archiwum replikowane działa tak samo, jak standardowe.

Jeżeli podano deklarację SYNCHRO, to dane są tylko synchronizowane na poziomie baz danych SQL, a wyłączone jest zarówno pobieranie danych bieżących z Asmena, jak i uzupełnianie przez Aslinka, tak jakby zadeklarowano opcję Bez uzupełniania na zakładce Uzupełnianie w parametrach danego archiwum.

Synchronizacja ma tę przewagę nad zwykłym uzupełnianiem, że uwzględnia wszystkie zmiany w archiwum, także dane historyczne dopisywane lub zmieniane z opóźnieniem.