2.10.9.6. Deklaracja synchronizacji zawartości archiwum typu B z danymi w bazie MS SQL

 

 

 

 

uwaga Synchronizacja powoduje kopiowanie przyrostowe. Kopiowane są tylko dane, które zostały dopisane lub zmienione w archiwum źródłowym od ostatniego kopiowania. W przypadku konfliktu z już istniejącymi danymi w archiwum docelowym znajdą się dane o lepszej jakości. W przypadku danych o tej samej jakości preferowane są dane wprowadzane ręcznie.

Można podać wiele deklaracji synchronizacji, także dla jednego zasobu, co pozwala np. na uzupełnianie danych z kilku bliźniaczych serwerów.

 

 

 

 

Deklaracja synchronizacji archiwum MS SQL z danymi innego archiwum wymaga podania w parametrach synchronizacji (w parametrach archiwum, którego zawartość będzie synchronizowana) nazwy serwera SQL, z którego będą pobierane dane do synchronizacji. Wymagane jest przy tym, aby nazwy obu baz danych były identyczne.

 

Deklaracji takiej dokonuje się na zakładce Synchronizacja:

 

 

 

Rys. Okno parametrów archiwum  - zakładka 'Synchronizacja'.

 

 

 

Wartość domyślna: brak deklaracji synchronizacji.

 

 

 

Rysunek: Przykład deklaracji synchronizacji archiwum X z archiwum Y przy założeniu identycznych nazw baz danych obu archiwów.    

 

 

 

 

 

W sytuacji gdy nazwy baz danych obu archiwów różnią się, dla stacji operatorskiej, której archiwum będzie synchronizowane należy skonfigurować dodatkowe 'wirtualne' archiwum do odczytu, ze wskazaniem nazwy serwera i nazwy bazy danych MS SQL archiwum, z którym dane mają być synchronizowane (pozostałe parametry w konfiguracji 'wirtualnego' archiwum nie mają znaczenia).   

 

 

 

 

Rysunek: Przykład deklaracji synchronizacji archiwum X z archiwum Y przy założeniu rożnych nazw baz danych obu archiwów.