2.10.9.1. Parametry standardowe

 

    

   

 

Zakładka Standardowe obejmuje następujące parametry:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów archiwum  - zakładka 'Standardowe'.

 

 

 

 

Wartość domyślna: Archiwum1

 

 

(archiwum lokalne):

’Archiwum do zapisu’

’Archiwum do odczytu’

’Archiwum pomocnicze’

’Archiwum replikowane’

 

lub

’Archiwum sieciowe’

 

Wartość domyślna: ’Archiwum do zapisu’

 

 

’STANDARD’

’B (MS SQL)’

’X (MS SQL)’

 

 

Wartość domyślna: ’STANDARD’

 

Archiwa STANDARD

 

Archiwa STANDARD wymagają podania dodatkowych parametrów, których prawidłowe określenie ułatwia okno uruchamiane przyciskiem rozwin 2:

 

 

Rysunek: Okno parametryzacji archiwów STANDARD.

 

 

 

 

Wartość domyślna: brak

 

min określa liczbę dni, po zakończeniu okresu danego pliku, przez które nie wolno automatycznie kasować pliku, nawet gdy brak miejsca na dysku (domyślnie 1),

max określa liczbę dni, po których plik należy usunąć (domyślnie 0, co jest interpretowane jako nieskończoność).

 

min określa minimalną liczbę dni przechowywania danych,

max określa liczbę dni przechowywania danych (0 interpretowane jest jako nieskończoność).

 

uwaga UWAGA: Deklaracja ma pierwszeństwo przed deklaracjami poszczególnych zmiennych w bazie definicji zmiennych. Jeśli wartość minimalna jest większa lub maksymalna mniejsza niż wartość podana w bazie, to użyta będzie wartość podana w edytorze.

 

 

 

Archiwum B (MS SQL)

 

Archiwum B (MS SQL) wymaga podania dodatkowych parametrów, których prawidłowe określenie ułatwia okno uruchamiane przyciskiem rozwin 2:

 

 

Rysunek: Okno parametryzacji archiwum B (MS SQL).

 

 

 

nazwa instancji serwera SQL, na którym znajduje się lub zostanie utworzona baza danych; jeżeli ten parametr jest pusty, to zostanie wykorzystany lokalny serwer (istnieje też możliwość deklaracji serwera LOCAL, co jest równoważne pustej nazwie serwera w deklaracji archiwum);

                                                                                                                                  

nazwa instancji ma postać:

 

nazwa_systemowa_komputera - dla podstawowej instancji serwera lub

nazwa_systemowa_komputera\nazwa_instancji - dla nazwanej instancji;

Wartość domyślna: brak

 

ta nazwa nie może się powtarzać dla różnych archiwów na tym samym serwerze SQL, ale może się powtarzać w różnych deklaracjach, jeżeli dotyczą one wielu serwerów

Wartość domyślna: brak

 

 

-XT, +XT      -  archiwizacja czasu danej - określa, czy w bazie danych będzie archiwizowany czas dokładny danej (+XT), czy też jedynie czas zaokrąglony do pełnego cyklu próbkowania (-XT) (wyjątkiem są dane, dla których zadeklarowano atrybut KAŻDY - dla takich danych czas nie jest zaokrąglany do cyklu próbkowania);

                   włączenie opcji powoduje dodanie 8-bajtowego pola do każdego rekordu danych;

Wartość domyślna: +XT - czas jest archiwizowany;

-WT, +WT     -  archiwizacja czasu dokonania zapisu - określa, czy w bazie danych będzie archiwizowany czas dokonania zapisu;

                   włączenie opcji powoduje dodanie 8-bajtowego pola do każdego rekordu danych;

Wartość domyślna: -WT - czas zapisu jest pomijany;

-VT, +VT      -  archiwizacja czasu ważności próbki - określa, czy w bazie danych będzie archiwizowany czas ważności próbki (+VT), czy też na być pomijany, a domyślnym czasem ważności ma być okres archiwizacji (-VT); w efekcie, dla -VT, gdy zostanie w przyszłości skrócony okres archiwizacji, to dane historyczne będą oddzielone dziurami; domyślnie czas ważności jest archiwizowany;

                   włączenie opcji powoduje dodanie 4-bajtowego pola do każdego rekordu danych;

Wartość domyślna: +VT - czas ważności jest archiwizowany;

-SV, +SV       -  liczba bajtów identyfikatora przebiegu - określa, czy identyfikator przebiegu zmiennej ma mieć 2 (+SV), czy 4 (-SV) bajty; dla +SV baza danych nie może zawierać więcej niż 32767 zmiennych na zasób (wlicza się w to zmienne kiedyś zadeklarowane, później usunięte);

                   wyłączenie opcji powoduje, dla każdego rekordu danych, zwiększenie pola identyfikatora przebiegu o 2 bajty w danych i o 2 bajty w indeksie bazy;

Wartość domyślna: +SV - używane są małe identyfikatory;

-SD, +SD      -  liczba bajtów identyfikatora rekordów - określa, czy identyfikator rekordu danych ma mieć 4 (+SD), czy 8 (-SD) bajtów; dla +SD do bazy nie można zapisać więcej niż 2 miliardów (231) rekordów danych na zasób (wlicza się w to każdy zapis i zmianę rekordu nawet, gdy zostanie on usunięty);

                   wyłączenie opcji powoduje, dla każdego rekordu danych, zwiększenie pola identyfikatora rekordu o 4 bajty w danych i o 4 bajty w indeksie bazy;

Wartość domyślna: +SD - używane są małe identyfikatory.

 

uwaga Dla baz danych zadeklarowanych jako MSSQL rekord zawiera dla każdej próbki domyślnie wartość, jakość, czas cyklu, czas dokładny, czas zapisu rekordu i okres ważności próbki. Tylko czas cyklu należy do klucza bazy danych. Trzy pierwsze pola są obowiązkowe.

 

uwaga Dla raz utworzonej bazy danych nie wolno zmieniać pól opcjonalnych w deklaracji, gdyż nie będą one wtedy odpowiadały strukturze tablic bazy danych.

 

 

 

min określa minimalną liczbę dni przechowywania danych,

max określa liczbę dni przechowywania danych (0 interpretowane jest jako nieskończoność).

 

uwaga UWAGA: Deklaracja ma pierwszeństwo przed deklaracjami poszczególnych zmiennych w bazie definicji zmiennych. Jeśli wartość minimalna jest większa lub maksymalna mniejsza niż wartość podana w bazie, to użyta będzie wartość podana w edytorze.

 

 

Archiwum X (MS SQL)

 

Archiwum X (MS SQL) wymaga podania dodatkowych parametrów, których prawidłowe określenie ułatwia okno uruchamiane przyciskiem :

 

 

Rysunek: Okno parametryzacji archiwum X (MS SQL).

 

 

 

nazwa instancji serwera SQL, na którym znajduje się lub zostanie utworzona baza danych; jeżeli ten parametr jest pusty, to zostanie wykorzystany lokalny serwer (istnieje też możliwość deklaracji serwera LOCAL, co jest równoważne pustej nazwie serwera w deklaracji archiwum);

                                                                                                                                  

nazwa instancji ma postać:

 

nazwa_systemowa_komputera - dla podstawowej instancji serwera lub

nazwa_systemowa_komputera\nazwa_instancji - dla nazwanej instancji;

Wartość domyślna: brak

 

Należy zwrócić uwagę, że Microsoft SQL Server Express Edition standardowo instaluje się jako nazwana instancja instancja 'SQLEXPRESS'. Jako nazwę serwera należy wówczas podać <nazwa_komputera>\SQLEXPRESS.

ta nazwa nie może się powtarzać dla różnych archiwów na tym samym serwerze SQL, ale może się powtarzać w różnych deklaracjach, jeżeli dotyczą one wielu serwerów

Wartość domyślna: brak

 

 

 

 

min określa minimalną liczbę dni przechowywania danych,

max określa maksymalną liczbę dni przechowywania danych (0 interpretowane jest jako nieskończoność).

 

uwaga UWAGA: Deklaracja ma pierwszeństwo przed deklaracjami poszczególnych zmiennych w bazie definicji zmiennych. Jeśli wartość minimalna jest większa lub maksymalna mniejsza niż wartość podana w bazie, to użyta będzie wartość podana w tym edytorze.

 

 

Zaloguj się jako bieżący użytkownik Windows - użytkownik z uprawnieniami administratora na serwerze SQL, na którym założona będzie/jest baza archiwum X.  

 

Zaloguj się jako podany użytkownik serwera Microsoft SQL - użytkownik z uprawnieniami administratora na serwerze SQL, na którym założona będzie/jest baza archiwum X.  

 

 

 

 

                     

                     

 

 

 

 

 

Archiwa sieciowe

 

Archiwa sieciowe wymagają podania stacji, do których wolno sięgać po dane dla zasobu przy uzupełnianiu archiwum lokalnego lub odczycie archiwum zdalnego. Deklaracja stacji odbywa się za pomocą okno uruchamianego przyciskiem rozwin 2:

 

 

Rysunek: Okno deklaracji stacji przy odczycie archiwum zdalnego.

 

 

 

 ’Wszystkie’

  ’Tylko z listy’

  ’Wszystkie za wyjątkiem listy’

 

Wartość domyślna: ’Wszystkie’

 

     

 

***

 

 

 

uwaga Jeżeli deklarujemy takie zasoby, to ustawienia systemowe strefy czasowej MUSZĄ zawierać poprawną strefę z zaznaczoną automatyczną zmianą czasu letniego/zimowego. W przeciwnym razie czas będzie zapisywany niepoprawnie.

 

Jeżeli w już archiwizowanym zasobie deklarujemy Czas UTC, to trzeba skonwertować dotychczasowe archiwum. Dla archiwum standardowego można to wykonać przy pomocy specjalnej funkcji AspadTools. Trzeba pamiętać o sekwencyjnym przetwarzaniu plików archiwalnych - najlepiej konwertując wszystkie jednym poleceniem.

 

Gdy nie zostanie zadeklarowany czas UTC, to komunikacja pomiędzy ASPADami odbywa się w czasie lokalnym i nie jest wrażliwa na niewłaściwe ustawienia stref czasowych.

 

Jeżeli na serwerze zadeklarowano czas UTC, to na kliencie też musi zostać zadeklarowany czas UTC.

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

cwiczenie_bpi13

  Przykłady deklaracji archiwum MS SQL:

 

Deklaracja archiwum do zapisu dla zasobu MojeArchiwum, na lokalnym serwerze, w bazie danych ASSQL_MojeArchiwum, bez archiwizacji czasu zapisu rekordu:

 

Archiwum do zapisu

Nazwa: ’MojeArchiwum’

Rodzaj archiwum: ’MS SQL’

Nazwa serwera: -

Baza danych: -

 

Deklaracja archiwum do zapisu dla zasobu MojeArchiwum, na lokalnym serwerze, w bazie danych MojeArchiwum, bez archiwizacji czasu zapisu rekordu:

 

Archiwum do zapisu

Nazwa: ’MojeArchiwum’

Rodzaj archiwum: ’MS SQL’

Nazwa serwera: -

Baza danych: ’MojeArchiwum’

 

Deklaracja archiwum do odczytu dla zasobu ’ArcSrv1’, na serwerze ’Srv1’, w bazie ’ASSQL_Arc’ z pełnym rekordem:

 

Archiwum do odczytu

Nazwa: ’ArcSrv1’

Rodzaj archiwum: ’MS SQL’

Nazwa serwera: ’Srv1’

Baza danych: ’ASSQL_Arc’

Archiwizacja czasu dokonania zapisu: R