2.4. Utworzenie pliku konfiguracyjnego Serwera Danych

 

 

  

Utworzenie pliku konfiguracyjnego XML Serwera Danych stanowi pierwszy krok poprzedzający etap konfigurowania bazy definicji zmiennych.

 

uwaga Parametry konfigurujące pracę aplikacji oraz deklarujące bazę danych, w oparciu o którą aplikacja pracuje zapisywane są do jednego wspólnego pliku XML (ang. Extensible Markup Language), umieszczanego w kartotece głównej projektowanej aplikacji.

 

 

 

 

 cwiczenie_bpi13   Tworzenie pliku konfiguracyjnego:

 

 

 

 

Wariant 1 - bez kreatora

 1. Z menu głównego z pozycji Plik wybierz komendę Nowa aplikacja.

 2. Przejdź na widok pokazywania tylko opcji Asix.Evo: menu Widok > polecenie Pokaz tylko opcje Asix.Evo

 3. W lewym bloku okna Architekta kliknij na przycisk Obszary i komputery.

   

 4. Na liście komputerów wprowadź następujące zmiany:

   

  - dodaj tyle pozycji komputerów i obszarów, ile wynika z projektu aplikacji - pamiętając, że obszar wspólny zawiera parametry, które w wielostanowiskowej konfiguracji systemu Asix są wspólne dla wszystkich stanowisk, na których uruchamiana jest aplikacja; natomiast konfiguracja na poziomie Komputera pozwala zindywidualizować ustawienia w zależności od typu komputera (inne dla stacji operatorskiej, a inne dla dedykowanego serwera danych w sieci zakładowej). Ustawienia na poziomie Komputera są ważniejsze od ustawień na poziomie Obszaru.

   

   

 5. Zapisz plik w katalogu projektowanej aplikacji.

 

 

 

 

Wariant 2 - użycie kreatora

 

1. Z menu głównego z pozycji Plik wybierz komendę Nowa aplikacja - kreator .

 

2. W oknie  kreatora nowej aplikacji - zakładce Aplikacja ogranicz sie do określenia tylko tych opcji, które są istotne z punktu widzenia Serwera Danych:

- Nazwa pliku aplikacji,

- Katalog aplikacji;

 

oraz katalogi, których ścieżki są ścieżkami względnymi w odniesieniu do katalogu aplikacji:

 

- Katalog archiwum danych,

- Katalog roboczy;

(dla pozostałych katalogów pozostawić nazwy domyślne, ponieważ pola nie moa pozostać puste)

 

3. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem OK.

 


 

Rysunek: Kreator pliku konfiguracyjnego XML Serwera Danych - zakładka 'Aplikacja'.

 

 

3. W oknie  kreatora nowej aplikacji - zakładce Komputery i obszary określ następujące dane:

 

- w bloku Parametryzacja wielu stanowisk należy podać rodzaje komputerów, dla których zostaną utworzone zestawy parametrów:

- Stacja operatorska,

- Stacja KE,

- Terminal,

- Serwer sieciowy.

 

 

uwaga Nazwy komputerów tworzonych przez kreator dostosowano do konwencji nazw sieciowych – nie zawierają spacji i mają maksymalnie 15 znaków.

 

uwaga Określenie w tym miejscu wszystkich rodzajów komputerów, dla których kreator automatycznie utworzy zestawy parametrów aplikacji nie jest wymagane - projektant w każdej chwili może zmodyfikować ilość pozycji komputerów/obszarów wyświetlanych w bloku Obszary i komputery.

Poza tym wybór określonego rodzaju komputera nie ma wpływu na ilość i rodzaj parametrów, które znajdą się w zestawie. Dla każdego Obszaru i Komputera udostępniane są wszystkie możliwe do zadeklarowania parametry.

 

 

 

a także:

- Nazwa pliku komunikatów - plik ten zostanie utworzony w katalogu roboczym.

 

Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem OK.

 

 

 

Rysunek: Kreator pliku konfiguracyjnego XML Serwera Danych - zakładka 'Komputery i obszary'.

 

 

 

 

4. W oknie  kreatora nowej aplikacji - zakładce Zasoby określ następujące dane:

 

 

- w bloku Zasoby podstawowe należy zadeklarować następujące elementy:

- Nazwa kanału zmiennych systemowych,

- Nazwa archiwum danych w sieci,

 

 

- w bloku Kanały fizyczne należy zadeklarować kanały fizyczne, które zostaną utworzone w zadeklarowanych stacjach operatorskich.

 

 

 

Rysunek: Kreator pliku konfiguracyjnego XML Serwera Danych - zakładka 'Komputery i obszary'.

 

 

 

 

5. W oknie  kreatora nowej aplikacji - zakładce VarDef - typ określ typ bazy definicji zmiennych.

 

W przypadku zadeklarowania opcji Tryb Generator dopiero po utworzeniu pliku konfiguracyjnego Serwera Danych będzie można zadeklarować pliki źródłowe z definicjami zmiennych i wygenerować na ich podstawie bazę.

 

Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem OK.

 

 

Rysunek: Kreator pliku konfiguracyjnego XML Serwera Danych - zakładka 'VarDef - typ'.

 

 

uwaga W przypadku wybrania opcji Tryb Generator i formatu bazy - Baza danych serwera Microsoft SQL Serwer 2000/2005/2008 -

przed przystąpieniem do generowania pliku aplikacji za pomocą kreatora, łącznie z generowaniem bazy definicji zmiennych w formacie SQL, na komputerze powinien zostać zainstalowany serwer SQL.

 

 

6. W oknie  kreatora nowej aplikacji - zakładce VarDef - format i położenie określ format oraz nazwę bazy definicji zmiennych.

 

W przypadku baz danych MS SQL wymagane jest określenie parametrów:

- Nazwa serwera;

- Nazwa bazy;

- Nazwa serwera mirror;

- Katalog bazy;

- Tryb uwierzytelniania:

                     - Windows,

                     - Serwer MSQL - wymaga określenia Nazwy użytkownika oraz Hasła.

 

 

 

 

Rysunek: Kreator pliku konfiguracyjnego XML Serwera Danych - zakładka 'VarDef - format i położenie'.

 

 

 

 

 

uwaga Kreator aplikacji tworzy domyślnych użytkowników: Administratora oraz Operatora z uprawnieniami 1 poziomu.  Automatycznie tworzony jest również kanał NONE oraz 2 zmienne w bazie definicji zmiennych: __USERNAME__ i __USERLEVEL__. Kreator aplikacji zakłada również katalog plików trendów i ustawia ten katalog jako roboczy dla programu AsTrend.