2.2.9. Konwertowanie bazy definicji zmiennych z formatu Paradox na Jet lub MS SQL

 

uwaga Baza definicji zmiennych w formacie BDE nie jest juz obsługiwana. Ostatnią wersją pakietu Asix wspierającą konwersję bazy definicji zmiennych z formatu Paradox jest wersja 9.1, która stwarza możliwość przekonwertowania wszystkich danych z bazy definicji zmiennych BDE utworzonej w starszej wersji pakietu Asix (baza w formacie Paradox) do bazy Jet lub SQL. Dlatego do wykonania konwersji należy zainstalować pakiet 9.1 i użyć program Architekt z tej wersji.

Dla starszych wersji systemu Asix baza definicji zmiennych w formacie Paradox składa się z:

- bazy atrybutów zmiennych - fizycznie pliki bazy Paradox;

- schematu bazy definicji zmiennych - plik *.TXT opisujący wszystkie atrybuty jakie może posiadać zmienna;

- zestawu zmiennych - plik tekstowy *.ZEZ zawierający definicję ułożenia grup zmiennych (jedna baza definicji zmiennych może zawierać dowolną ilość zestawów zmiennych).

 

Zasadniczo wskazane było przy tego typu bazach przygotowywanie definicji zmiennych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w oparciu o który następnie generowana była baza definicji zmiennych przy użyciu programu Menedżer Bazy Zmiennych. W przypadku mniejszych aplikacji - bazy definicji zmiennych bezpośrednio tworzone były i edytowane za pomocą programu Edytor Bazy Zmiennych.

 

 

 

 

cwiczenie_bpi13   Jak przekonwertować bazę definicji zmiennych formatu Paradox utworzoną w starszych wersjach Asixa na bazę Jet lub MS SQL?:

 

 

 

I przypadek, kiedy baza definicji zmiennych tworzona była bezpośrednio za pomocą Edytora Bazy Zmiennych (z pominięciem pliku *.XLS)

 

1. Zdefiniuj typ bazy definicji zmiennych jako Tryb Generator

2. Określ format oraz nazwę bazy definicji zmiennych, która ma zostać wygenerowana:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Format > format bazy danych ustawiony na: Baza danych serwera Microsoft SQL Serwer lub Plik w formacie Mdb (Jet/Microsoft Access)

 

W przypadku baz danych MS SQL wymagane jest określenie parametrów:

- Nazwa serwera;

- Nazwa bazy;

- Katalog bazy;

- Tryb uwierzytelniania:

                     - Windows,

                   - Serwer MSQL - wymaga określenia Nazwy użytkownika oraz Hasła.

 

3. Określ źródło danych:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Źródła danych > wskaż pliki ZEZ/DB (przycisk zez)

 

4. W oknie ’Wybierz tabele’ wskaż wszystkie pozycje i zatwierdź przyciskiem OK.

 

 

Rysunek: Okno wyboru tabel do konwersji bazy na format Jet lub MS SQL.

 

5. Wybierz polecenie Generuj generuj.

 

6. Otwórz bazę i w razie potrzeby wprowadź zmiany do atrybutów zmiennych przy użyciu Edytora definicji zmiennych; zmodyfikuj w miarę potrzeby schemat bazy definicji zmiennych za pomocą Edytora schematu (dostępny po otwarciu bazy).

 

 

uwaga Edycja zawartości bazy możliwa jest po przejściu na tryb Edytor:

Baza definicji zmiennych > zakładka Typ > opcja Tryb Edytor.

 

 

 

II przypadek, kiedy baza definicji zmiennych generowana była za pomocą Menedżera Bazy Zmiennych w oparciu o definicje zmiennych przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel

 

Założenie: po konwersji bazy definicje zmiennych i schemat bazy będą mogły być aktualizowane z arkuszy Excel zgodnych z obowiązującym dla Asix 5-6 szablonem.

 

1. Zdefiniuj typ bazy definicji zmiennych jako Tryb Generator

2. Określ format oraz nazwę bazy definicji zmiennych, która ma zostać wygenerowana:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Format > format bazy danych ustawiony na: Baza danych serwera Microsoft SQL Serwer lub Plik w formacie Mdb (Jet/Microsoft Access)

 

W przypadku baz danych MS SQL wymagane jest określenie parametrów:

- Nazwa serwera;

- Nazwa bazy;

- Katalog bazy;

- Tryb uwierzytelniania:

                     - Windows,

                   - Serwer MSQL - wymaga określenia Nazwy użytkownika oraz Hasła.

 

3. Określ źródło danych:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Źródła danych > wskaż pliki ZEZ/DB (przycisk zez)

 

4. W oknie ’Wybierz tabele’ wskaż wszystkie pozycje i zatwierdź przyciskiem OK.

5. Wybierz polecenie Generuj generuj, a następnie otwórz bazę i sprawdź, czy baza została prawidłowo wygenerowana; w razie potrzeby wprowadź zmiany do atrybutów zmiennych przy użyciu Edytora definicji zmiennych; wprowadź również zmiany (jeśli istnieje taka potrzeba) do schematu bazy definicji zmiennych za pomocą Edytora schematu (dostępny po otwarciu bazy).

 

uwaga Edycja bazy możliwa jest po przejściu na tryb Edytor:

Baza definicji zmiennych > zakładka Typ > opcja Tryb Edytor (baza musi być zamknięta w trakcie zmiany trybów)

 

7. Zamknij bazę i przejdź na tryb edytora:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Typ > opcja Tryb Edytor 

 

8. Ponownie otwórz wygenerowaną bazę definicji zmiennych i wyeksportuj ją do arkusza Excel za pomocą komendy Eksportuj eksportuj. W oknie ’Eksport bazy do Arkusza Excel’ wybierz wszystkie dostępne rodzaje danych do eksportu i zmień nazwę pliku wyjściowego na Schemat.xls (nazwa dowolna); zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

 

 

Rysunek: Okno ’Eksport bazy do arkusza Excel’.

 

 

9. Zamknij bazę.

 

10. Otwórz skoroszyt Schemat.xls;

 

W arkuszu AtrybutyGrupujące znajdują się atrybuty grupujące, które należy ’ręcznie’ dodać do definicji zmiennych przechowywanych w skoroszycie Excel służącym do tej pory jako źródło generowania i aktualizowania bazy definicji zmiennych formatu Paradox.

 

W starszych wersjach Asixa w bazie definicji zmiennych istniała możliwość zadeklarowania dla każdej zmiennej wyłącznie jednego atrybutu grupującego o ustalonej nazwie Grupa. Możliwe było jednak ułożenie grup zadeklarowanych w atrybucie Grupa w strukturę hierarchiczną typu drzewo wyświetlaną w oknie wyboru zmiennych - co pozwalało ’widzieć’ daną zmienną jako element przynależny do określonej grupy lub podgrupy.  Patrz: Rysunek: Okno listy zmiennych w pakiecie Asix4.

 

 

 

Rysunek: Okno listy zmiennych w pakiecie Asix4.

 

 

 

Definicję ułożenia grup zmiennych zawierał plik *.ZEZ.

 

Aktualnie w trakcie konwersji bazy definicji zmiennych Paradox na format Jet lub MS SQL generowanych jest tyle atrybutów grupujących, ile wynika to ze struktury hierarchicznej zdefiniowanej w pliku *.ZEZ. Patrz: Rysunek: Edytor definicji zmiennych - okno grupowania zmiennych.

 

 

 

Rysunek: Edytor definicji zmiennych - okno grupowania zmiennych.

 

 

 

11. Otwórz skoroszyt, który do tej pory stanowił plik źródłowy do generowania/aktualizowania bazy definicji zmiennych Paradox i do wszystkich arkuszy z definicjami zmiennych dodaj kolumny atrybutów grupujących wygenerowanych w skoroszycie Schemat.xls

 

Dla każdej definicji zmiennych dodaj wartości atrybutów grupujących kopiując je z arkusza Zmienne pliku Schemat.xls, pamiętając o usunięciu starego atrybutu Grupa.

 

Tak zmodyfikowane arkusze z definicjami zmiennych mogą służyć jako źródło generowania/aktualizowania bazy definicji zmiennych Jet lub MS SQL.

 

13. Usuń ze skoroszytu Schemat.xls arkusz Zmienne.

 

Pozostałe zakładki zawierają przetłumaczone na język narodowy nazwy atrybutów zmiennych, deklaracje atrybutów zastępczych (dla aplikacji wielojęzycznych), definicje zestawów atrybutów, atrybutów grupujących - czyli wszystkie te informacje, które do tej pory w większości przechowywane były w pliku tekstowym Schemat.txt.

 

Plik Schemat.xls może odtąd stanowić źródło aktualizacji danych dostępnych w Architekcie z poziomu Edytora schematu modułu Baza definicji zmiennych.

 

14. Przejdź na tryb generatora:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Typ > opcja Tryb Generator

 

15. Na zakładce Źródła danych zaznacz i usuń wszystkie źródła danych.

 

16. Naciśnij przycisk Excel i wskaż plik *.xls zawierający definicje zmiennych.

 

17. W oknie ’Wybierz tabele’ zaznacz wszystkie arkusze z definicjami zmiennych i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

 

18. Na zakładce Źródła danych ponownie naciśnij przycisk Excel i wskaż plik *.xls z danymi schematu bazy definicji zmiennych, czyli plik Schemat.xls.

 

19. W oknie ’Wybierz tabele’ zaznacz wszystkie arkusze i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

 

20. Wybierz polecenie Generuj generuj, a następnie otwórz bazę i sprawdź, czy baza została prawidłowo wygenerowana; wszelkie dane do aktualizacji bazy mogą być wprowadzane do plików *.xls, które przygotowane zostały w poprzednich krokach - każdorazowa zmiana w tych plikach wymaga ponownego wygenerowania bazy.