2.2.6.8. Parametry transformacji nazw atrybutów i wartości atrybutów

 

 

 

W przypadku generowania baz definicji zmiennych na podstawie definicji zmiennych znajdujących się w arkuszu kalkulacyjnym *.xls dostępny jest mechanizm transformacji nazw atrybutów i wartości atrybutów.

 

Parametry transformacji, tzn.: 

 

- NazwaŹródłaDanych, AtrybutWejściowy, AtrybutWyjściowy dla transformacji nazw atrybutów

oraz

- NazwaŹródłaDanych, Atrybut, WejściowaWartośćAtrybutu i WyjściowaWartośćAtrybutu dla transformacji wartości atrybutów

 

należy zadeklarować odpowiednio na zakładkach: PrzekształceniaNazwAtr lub PrzekształceniaWartościAtr źródłowego pliku *.XLS.

 

 

Jako NazwaŹródłaDanych należy podać nazwę źródła danych taką jaka pojawia się w Architekcie w tabeli Bazy danych > Baza definicji zmiennych > Źródła danych, kolumnie Nazwa źródła danych. Nazwą tą może być np. nazwa arkusza Excel. Jako AtrybutWejściowy należy podać nazwę istniejącej kolumny. Jako AtrybutWyjściowy należy podać nową nazwę kolumny - nie może już istnieć kolumna o takiej nazwie.

 

Podanie jako AtrybutWejściowy nazwy pustej powoduje dodanie do źródła danych nowej kolumny.

 

Podanie jako AtrybutWyjściowy nazwy pustej powoduje usunięcie z źródła danych wskazanej kolumny.

 

 

 

Jako NazwaŹródłaDanych należy podać wartość jak wyżej. Jako Atrybut należy podać nazwę atrybutu, którego wartości mają być przekształcane. Jako WejściowaWartośćAtrybutu należy podać wartość atrybut która ma zostać zmodyfikowana. Jako WyjściowaWartośćAtrybutu należy podać nową wartość atrybutu.

 

Podanie jako WejściowaWartośćAtrybutu nazwy pustej powoduje dodanie do źródła danych nowej wartości atrybutu.

 

Podanie jako WyjściowaWartośćAtrybutu nazwy pustej powoduje usunięcie z źródła danych wskazanej wartości atrybutu.

 

 

 

 

Rysunek: Arkusz Excel - PrzekształceniaNazwAtr.

 

 

 

 

Rysunek: Arkusz Excel - PrzekształceniaWartościAtr.