2.2.3. Tworzenie bazy w trybie Generatora

 

 

 

W przypadku tworzenia bazy definicji zmiennych w trybie Generatora, definicje zmiennych dostarczane są w zewnętrznych źródłach (np. w arkuszach Excel). Baza generowana jest przy użyciu programu Architekt. Po każdej modyfikacji źródeł danych należy bazę ręcznie wygenerować (lub uaktualnić) i uruchomić ponownie aplikację systemu Asix.   

 

Szczególnym przypadkiem jest tworzenie zbiorczej bazy, generowanej z kilku istniejących baz definicji zmiennych - patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Tworzenie bazy w trybie Generatora > Zbiorcza baza definicji zmiennych.

 

 

 

 

 cwiczenie_bpi13   Tworzenie bazy definicji zmiennych w trybie Generatora realizowane jest w następujących krokach:

 

 

1. Zdefiniuj typ bazy definicji zmiennych jako Tryb Generator

 

 

Rysunek: Baza definicji zmiennych > zakładka Typ - Tryb Generator.

 

 

2. Określ format oraz nazwę bazy definicji zmiennych, która ma zostać wygenerowana:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Format > format bazy danych ustawiony na: Baza danych serwera Microsoft SQL Serwer lub Plik w formacie Mdb (Jet/Microsoft Access)

 

W przypadku baz danych MS SQL wymagane jest określenie parametrów:

- Nazwa serwera;

- Nazwa bazy;

- Katalog bazy;

- Tryb uwierzytelniania:

                     - Windows,

                   - Serwer MSQL - wymaga określenia Nazwy użytkownika oraz Hasła.

 

3. Określ źródła danych:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Źródła danych > pliki źródła danych (pliki Excel, obiekt OLE DB, pliki ZEZ/DB starszych wersji Asixa, pliki tekstowe starszych wersji Asixa lub pliki konfiguracyjne aplikacji formatu *.XML)

 

 

Rysunek: Baza definicji zmiennych - zakładka 'Źródło danych'.

 

 

4. Wybierz polecenie Generuj .

 

5. Ewentualnie otwórz bazę, aby zweryfikować przy użyciu Edytora definicji zmiennych poprawność generacji.