2.2.3.9. Transformacja nazw i wartości atrybutów

 

W przypadku generowania baz definicji zmiennych na podstawie definicji zmiennych znajdujących się w arkuszu kalkulacyjnym *.xls dostępny jest mechanizm transformacji nazw atrybutów i wartości atrybutów. Transformacji takiej można dokonać definiując w arkuszu Excela nazwę atrybutu wejściowego i wyjściowego (dla transformacji nazw atrybutów) lub wejściowe i wyjściowe wartości atrybutów (dla transformacji wartości atrybutów). Zarówno nazwa jak i struktura takiego arkusza (tabeli) musi być ściśle określona:

 

- dla transformacji nazw atrybutów:

 

- nazwa arkusza: PrzekształceniaNazwAtr

- kolumny arkusza: NazwaŹródłaDanych, AtrybutWejściowy, AtrybutWyjściowy

 

(szczegółowy opis - patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Parametry transformacji nazw atrybutów i wartości)

 

 

 

Podanie jako AtrybutWejściowy nazwy pustej powoduje dodanie do źródła danych nowej kolumny.

 

Podanie jako AtrybutWyjściowy nazwy pustej powoduje usunięcie z źródła danych wskazanej kolumny.

 

 

 

- dla transformacji wartości atrybutów:

 

- nazwa arkusza: PrzekształceniaWartościAtr

- kolumny arkusza: NazwaŹródłaDanych, Atrybut, WejściowaWartośćAtrybutu i WyjściowaWartośćAtrybutu  

 

(szczegółowy opis - patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Parametry transformacji nazw atrybutów i wartości)

 

 

Podanie jako WejściowaWartośćAtrybutu nazwy pustej powoduje dodanie do źródła danych nowej wartości atrybutu.

 

Podanie jako WyjściowaWartośćAtrybutu nazwy pustej powoduje usunięcie z źródła danych wskazanej wartości atrybutu.