2.2.2.3. Import modyfikacji z arkusza Excel

 

Zmiany w definicji zmiennych polegające na dodaniu, usunięciu lub modyfikacji rekordu/rekordów mogą być w wygodny sposób importowane do bazy definicji zmiennych z arkusza Excel. Dla wygody użytkownika w module Baza definicji zmiennych > zakładce Szablon importu modyfikacji znajduje się funkcja umożliwiająca utworzenie skoroszytu (o domyślnej nazwie SzablonImportuModyfikacjiVarDef.xls) zawierającego wszystkie niezbędne kolumny oraz przykładowe dane potrzebne do importu modyfikacji.

 

uwaga Zakładka Szablon importu modyfikacji dostępna jest dla Typu bazy definicji zmiennych: Standardowa baza definicji zmiennych / Tryb Edytor. Lista kolumn w utworzonym szablonie importu odpowiada bieżącej (zadeklarowanej w zakładce Format) bazie definicji zmiennych.

 

 

 

Rysunek: Szablon importu modyfikacji VarDef.

 

 

 

 

cwiczenie_bpi13   Jak zaimportować  do istniejącej bazy definicji zmiennych MS SQL lub Jet zmiany w definicji zmiennych wykorzystując arkusz Excel jako źródło?:

 

 

 

1. W pierwszym kroku wygeneruj szablon importu modyfikacji:

 

(wcześniej upewnij się, czy aktualnie włączonym trybem tworzenia bazy jest Tryb Edytor, a w zakładce Baza definicji zmiennych >  Format zadeklarowana została właściwa baza)

 

Funkcja generująca szablon importu modyfikacji znajduje się w:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Szablon importu modyfikacji  > przycisk Utwórz

 

2. W wygenerowanym skoroszycie, w zakładce Modyfikacje zmiennych wprowadź stosowne rekordy, pamiętając że:

 

- w przypadku dodania rekordu nowej zmiennej, należy w kolumnie Rodzaj operacji (ang. OperationKind) wstawić znak plus (+);

 

- w przypadku usunięcia rekordu zmiennej istniejącej w bazie, należy w kolumnie Rodzaj operacji (ang. OperationKind) wstawić znak minus (-);

 

- w przypadku modyfikacji rekordu zmiennej istniejącej w bazie, należy w kolumnie Rodzaj operacji (ang. OperationKind) wstawić znak gwiazdka (*);

 

3. Otwórz istniejącą bazę definicji zmiennych (przycisk Otwórz ).

 

4. Wybierz komendę Importuj modyfikacje  i wskaż stosowny plik *. XLS ze zmodyfikowanymi rekordami zmiennych.

 

5. W oknie ’Wybierz arkusz’ zaznacz opcję Modyfikacje zmiennych i zatwierdź wybór przyciskiem OK.