2.2.2.2.1.  Grupowanie zmiennych

 

Grupowanie zmiennych opiera się na przypisaniu zmiennych do dowolnej liczby grup identyfikowanych przez atrybut grupujący, dodany do Edytora schematu, na zakładce Atrybuty grupujące.

 

 

Rysunek: Okno definiowania atrybutów grupujących.

 

 

Aby można było zadeklarować atrybut grupujący w zakładce Atrybuty grupujące - najpierw atrybut ten musi zostać dodany do bazy definicji zmiennych w Edytorze definicji zmiennych.

 

Domyślnie w bazie definicji zmiennych tworzony jest jeden atrybut grupujący o nazwie Grupa1. Projektant może dodać więcej atrybutów grupujących - ich liczba nie jest ograniczona.

 

Także nazwy atrybutów grupujących mogą być dowolne.

 

 

uwaga Zaleca się, aby baza miała zadeklarowany przynajmniej jeden atrybut grupujący.

Zmienna, dla której pominięto wartość pola atrybutu grupującego, będzie widoczna w systemie w grupie o nazwie (Pusta nazwa) widocznej pośród grup użytkownika.

 


 

Rysunek: Drzewo grup zmiennych.

 

 

Przykładowo, zmienna może mieć atrybuty grupujące: Wydział (wartości np.:  Bloki, Pomocniczy), Jednostka (Blok1, Blok2, Demineralizacja, Odpopielanie, itd.), Urządzenie (Camac, S7_1, GeFanuc11, itp.) i Dziedzina Wartości (Analog, Dwustan, Średnia_5m, itd.).

 

Po otwarciu okna edytora definicji zmiennych / okna przeglądania zmiennych drzewo obrazujące strukturę bazy jest generowane automatycznie na podstawie atrybutów grupujących.

 

Drzewo ma tyle poziomów, ile jest atrybutów grupujących. Na pierwszym poziomie wyświetlane są wszystkie unikalne wartości atrybutu, który został zadeklarowany jako pierwszy w Edytorze schematu, zakładce Atrybuty grupujące. Następnie dla każdej wartości atrybutu pierwszego tworzonych jest tyle węzłów, ile jest różnych wartości atrybutu zadeklarowanego jako drugi. Tak samo dzieje się dla pozostałych poziomów.

 

Aby zmienić kolejność wartości atrybutów - wystarczy metodą drag-and-drop uchwycić nagłówek atrybutu grupującego i przenieść go na inną pozycję w bloku Grupy okna edytora definicji zmiennych lub okna podglądu zmiennych.

 

 

 

 

Rysunek: Zmiana kolejności grupowania zmiennych wg atrybutów.