2.2.2.1.6.     Edytory atrybutów zmiennych

 

 

Edycję wybranych atrybutów zmiennych ułatwiają edytory uruchamiane przyciskiem wielokropek, znajdującym się w polu atrybutu. Aktualnie dostępne są następujące edytory:

 

1. Adresów zmiennych

2. Parametrów archiwizacji

3. Maski zmiennej

4. Achiwum

5. Formatu zmiennej

6. Funkcji przeliczającej

7. Zmiennej kontrolnej

8. Edytor wyboru kanału

9. Edytor limitów

 

 

 

***

 

Edytor adresu zmiennej (uruchamiany z pola Adres) uruchamia okno zawierające zestaw pól umożliwiających zdefiniowanie adresu zmiennej. Zestaw pól zależy od drajwera zadeklarowanego dla kanału, do którego została przyporządkowana dana zmienna.

 

Edytor adresu zmiennej dostępny jest dla wybranych drajwerów. W pozostałych przypadkach należy adres zmiennej wprowadzić ręcznie na podstawie sposobu adresowania zmiennych dla danego drajwera.

 

 

Rysunek: Przykładowe okno edytora adresu zmiennej dla kanału z drajwerem Sapis7.

 

 

***

 

 

Edytor parametrów archiwizacji zmiennych (uruchamiany z pola Parametry archiwizacji) umożliwia zadeklarowanie parametrów archiwizacji podstawowej i archiwizacji dodatkowej.

 

W ramach danego archiwum (pole Archiwum w bazie definicji zmiennych) zmienna może podlegać dodatkowej archiwizacji w sytuacji, gdy oprócz archiwów przechowywanych w plikach np. dobowych, wymagana jest archiwizacja danych w bazie SQL. W innym przypadku może zachodzić potrzeba przeanalizowania dla danego wycinka czasu danych archiwizowanych z większą częstotliwością niż przewiduje to zasadnicza archiwizacja - wówczas również należy skorzystać z archiwizacji dodatkowej.

 

Wybór rodzaju archiwizacji odbywa się za pośrednictwem pola Rodzaj - dostępne opcje to:

 

- Bez archiwizacji;

- Archiwizacja podstawowa;

- Archiwizacja podstawowa i dodatkowa.

 

Pole Rodzaj archiwum określa typ archiwum:

 

Archiwum typu D (ang. day)                - dane gromadzone w plikach dobowych;

Archiwum typu M (ang. month)            - dane gromadzone w plikach miesięcznych;

Archiwum typu Y (ang. year)               - dane gromadzone w plikach rocznych;

Archiwum typu H (ang. horizon)           - dane gromadzone w jednym pliku;

Archiwum typu B (Baza Danych)          - dane gromadzone w typowych bazach danych;

Archiwum typu P (ang. pattern)           - dane wzorcowe;

 

 

uwaga Archiwa typu D, M, Y, H wymagają archiwum STANDARD. Stąd zmienna, która w parametrach archiwizacji ma zadeklarowany jeden z wymienionych typów, musi mieć w parametrach archiwum zadeklarowany jako rodzaj archiwum: STANDARD (Architekt > Dane archiwalne > <nazwa archiwum> > zakładka Standardowe).

 

Pozostałe typy archiwum B i P deklarowane są dla archiwum MS SQL.

 

 

Pozostałe pola edytora umożliwiają zadeklarowanie pozostałych parametrów archiwizacji:

 

- Okres próbkowania;

- Dokładność rejestracji czasu;

- Dokładność rejestracji wartości;

- atrybuty rejestracji: Odtwarzaj ostatnią wartość zarejestrowaną w archiwum, Nie kompresuj danych;

- Okres przechowywania danych (tylko dla archiwów H i B).

 

 

 

 

 

 

Rysunek: Okno edytora parametrów archiwizacji (archiwizacja podstawowa).

 

 

 

 

 

***

 

 

 

Edytor maski zmiennej (uruchamiany z pola Maska zmiennej):

 

 

 

 

Rysunek: Okno edytora maski bitowej zmiennej.

 

 

 

 

***

 

 

Edytor wyboru archiwum (uruchamiany z pola Archiwum):

 

 

 

Rysunek: Okno wyboru archiwum.

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

Edytor formatu (uruchamiany z pola Format) ułatwia definiowanie formatu zmiennej. Dostępne formaty:

 

 

Typ;

Szerokość;

Typ danej wejściowej;

 

 

Typ;

Szerokość;

Precyzja

 

 

Format daty - treścią formatu jest ciąg znaków określających separatory i  elementy składowe daty w dowolnej kolejności. Elementy składowe to:

y - rok

m - miesiąc

d - dzień

h - godzina

n - minuta

s - sekunda

 

Brak określenia formatu daty oznacza formatowanie według domyślnego wzorca: y/m/d h:n:s

 

 

Dana wejściowa jest traktowana jako ilość milisekund, 32 bity,

Dana wejściowa jest traktowana jao ilość sekund, 32 bity,

Format czasu -   treścią formatu jest ciąg znaków określających separatory i  elementy składowe czasu w dowolnej kolejności. Elementy składowe to:

d - ilość dni

h - ilość godzin

n - ilość minut

s - ilość sekund

z - ilość milisekund

 

Brak określenia formatu czasu oznacza formatowanie według domyślnego wzorca: h:n:s

 

 

 

 

Rysunek: Edytor atrybutu Format.

 

 

 

***

 

 

 

Edytor funkcji przeliczających (uruchamiany z pola Funkcja przeliczająca), który podpowiada projektantowi składnię dla każdej z wbudowanych w system Asix funkcji przeliczających.

 

Pełny zestaw funkcji przeliczających - patrz: część Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Asmen - menedżer komunikacyjny > Funkcje przeliczające.

 

Funkcje przeliczające używane są przez moduł ASMEN przy przekształcaniu wartości zmiennych procesowych z postaci surowej na postać rzeczywistą. Każda zmienna posiada indywidualnie deklarowaną funkcję przeliczającą.  

 

 

 

Rysunek. Okno edytora funkcji przeliczających.

 

 

 

 

***

 

 

 

Edytor zmiennej kontrolnej (uruchamiany z pola Zmienna kontrolna) uruchamia okno wyboru zmiennej kontrolnej:

 

 

 

Rysunek: Okno wyboru zmiennej.

 

 

 

***

 

 

 

Edytor wyboru kanału (uruchamiany z pola Kanał):

 

 

 

Rysunek: Edytor wyboru kanału.

 

 

 

***

 

 

Edytor limitów (uruchamiany z pola: Maksimum, Maksimum krytyczne, Minimum, Minimum krytyczne). Umożliwia zadeklarowanie limitu w jednej z trzech następujących postaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek: Okno edytora limitów.