2.2.1    Wstęp

 

Baza definicji zmiennych VarDef stanowi podstawowe repozytorium całości informacji o wszystkich zmiennych projektowanego systemu wizualizacji. Jest fundamentem, na którym opiera się konstruowanie aplikacji asixowej.

Każdej zmiennej identyfikowanej poprzez unikalną Nazwę odpowiada jeden rekord w bazie definicji zmiennych. Pola tego rekordu zawierają wartości tzw. atrybutów zmiennej. Lista atrybutów zawiera pozycje obligatoryjne, opcjonalne oraz definiowane przez użytkownika. Atrybutami obligatoryjnymi są: opis zmiennej, jednostka, nazwa kanału komunikacji z obiektem, deklaracja sposobu przetwarzania przy pobieraniu ze sterownika, parametry archiwizacji. Atrybuty opcjonalne to np.: limity, format, zakresy.  Poza powyższymi, użytkownik może również utworzyć swoje atrybuty tekstowe, indywidualnie dla każdego projektu, np.: KKS’y, czy dane montażowe.

W bazie definicji zmiennych VarDef poza definicjami zmiennych przechowywane są również informacje na temat: atrybutów grupujących, zestawów atrybutów, funkcji przeliczających, nagłówków atrybutów, wykorzystywanych w zaprojektowanej aplikacji języków narodowych atrybutów zmiennych, informacje na temat atrybutów zastępczych (dla aplikacji wielojęzycznych). Te dodatkowe dane dostępne są z poziomu modułu Baza definicji zmiennych > Edytor schematu.

uwaga Możliwe jest użycie skoroszytu programu Excel bezpośrednio jako bazy definicji zmiennych z pominięciem kroku generowania bazy definicji zmiennych. Po załadowaniu bazy skoroszyt nie jest już używany.

Dane konfiguracyjne dotyczące bazy definicji zmiennych konfigurowane są w Architekcie przy użyciu modułu Baza definicji zmiennych (otwieranego podłużnym przyciskiem Bazy danych, znajdującym się w lewym bloku okna Architekt) i zapisywane w pliku konfiguracyjnym XML Serwera Danych.

 

Rysunek: Okno modułu konfigurowania bazy definicji zmiennych.