2.2.1.4. Nazewnictwo atrybutów i tabel

 

Nazwa atrybutu może zawierać wszelkie znaki z alfabetu łacińskiego, cyfry, spacje, itd. (Można używać znaków alfabetu lokalnego - ale tylko dla aplikacji jednojęzycznych). Nazwa ta jest używana i w bazie i w interfejsie użytkownika.

 

Wszystkie nazwy atrybutów systemowych oraz nazwy tabel bazy definicji zmiennych wewnętrznie są w języku angielskim. Nazwy te w interfejsie użytkownika pojawiają się w oknie edycji definicji zmiennych / oknie przeglądania zmiennych / oknie opisu zmiennych w zależności od wersji językowej Architekta - w języku polskim lub angielskim.

 

uwaga Przy imporcie danych nazwy mogą być podawane zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Wyświetlanie lokalnych nazw nagłówków w dowolnym zadeklarowanym przez projektanta języku wymaga samodzielnego zdefiniowania tych nazw - patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Tworzenie bazy w trybie Edytora > Tworzenie schematu bazy definicji zmiennych – Edytor > Tłumaczenia nazw atrybutów zmiennych.

 


 

Rysunek:  Okno podglądu definicji zmiennych.

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek:. Okno opisu wybranej zmiennej - widok atrybutów z zadeklarowanego zestawu atrybutów.