2.2.13. Uaktualnianie bazy definicji zmiennych on-line

 

 

 

W przypadku, gdy niemożliwe jest zatrzymanie aplikacji i jej restart w celu zmodyfikowania bazy definicji zmiennych, możliwe jest przeprowadzenie aktualizacji bazy w trybie on-line. Operacja taka jest możliwa jedynie, gdy zadeklarowany typ bazy definicji zmiennych to Standardowa baza definicji zmiennych, tryb “Edytor”.

 

Zakładając, że używając edytora bazy definicji zmiennych dokonano jej modyfikacji (zmieniono definicje zmiennych, dodano nowe zmienne itp.), należy użyć przycisku - Aktualizuj on-line.

 

 

 

Rysunek: Okno dialogowe akceptacji operacji pobrania przez Asix ostatnich modyfikacji z bazy definicji zmiennych.

 

 

 

Po potwierdzeniu chęci aktualizacji bazy on-line system Asix przeprowadzi ją, a w Panelu Kontrolnym pojawi się odpowiedni komunikat, podający liczbę zmodyfikowanych rekordów bazy oraz nazwy zmiennych:

 

 

 

Rysunek: Panel Kontrolny z informacja o odczycie przez Asixa aktualizacji z bazy definicji zmiennych.

 

 

 

UWAGA: W sytuacji, gdy definicje zmiennych przechowywane są w arkuszach kalkulacyjnych (w nich wprowadzane były aktualizacje tych definicji), na podstawie których generowana jest baza definicji zmiennych – przejście na tryb aktualizacji bazy za pomocą edytora bazy definicji zmiennych spowoduje, że źródłowe arkusze kalkulacyjne nie będą uwzględniały zmian wprowadzonych za pomocą edytora.