2.1.2.5.     Menu główne, dostępne polecenia

 

Komendy wykonywane przez moduł Architekt zostały zgrupowane w 9 kategoriach:

  1. Plik,

  2. Aplikacja,

  3. Baza definicji zmiennych,

  4. Baza definicji alarmów.

  5. Obszary i komputery,

  6. Widok,

  7. Narzędzia,

  8. Pomoc,

  9. Edytor.

 

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia, które polecenia chce mieć wyświetlone w oknie Architekta. Służy to tego polecenie Dostosuj..., uruchamiane po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolnym pasku narzędzi bądź menu głównym. Wywołuje ono okno ’Dostosuj’, które umożliwia konfigurację zawartości menu głównego oraz pasków narzędzi i dostępnych poleceń w zależności od preferencji użytkownika.

Rysunek: Okno umożliwiające konfigurację zawartości pasków narzędzi.

 

W oknie modułu Architekt dostępne są następujące kategorie poleceń:

 

Plik 

 - Nowa aplikacja (Ctrl + N);

 - Nowa aplikacja - kreator;

- Nowa aplikacja - kreator OPC... - uruchamia kreator aplikacji w trybie importu bazy z serwera OPC;

- Nowa aplikacja - kreator OPC UA... - uruchamia kreator aplikacji w trybie importu bazy z serwera OPC UA;

 - Nowa aplikacja - importer;

 - Otwórz (Ctrl + O); otwiera plik XML;

 - Zapisz (Ctrl + S);

 - Zapisz jako;

 - Zakończ; zakończenie pracy modułu Architekt;

 

Wyświetlana jest też lista ostatnio otwieranych plików konfiguracyjnych XML

 

 

Aplikacja

 

 

Aplikacja Asix.Evo / Aplikacja Asix - umożliwia ustawienie widoku opcji w sposób zawężony tylko do opcji wykorzystywanych przy wersjach Evo aplikacji Asix lub widoku wszystkich opcji dostępnych w Architekcie - ten drugi wariant stosuje się do klasycznych aplikacji Asix;

Uruchom system Asix - uruchomienie aplikacji z systemem Asix;

Uruchom system Asix - konstruktor - uruchomienie aplikacji z systemem Asix w trybie konstruktora;

Zatrzymaj system Asix - zatrzymanie systemu Asix i zamknięcie aplikacji;

- Konfiguruj system raportów AsRaport ...

 - Konfiguruj aplikacje internetowe...;

 - Konfiguruj wygląd aplikacji AsPortal;

Paleta kolorów aplikacji - uruchamia okno palety kolorów użytkownika z możliwością ustawienia zadanych kolorów, które zostaną zapamiętane dla danej aplikacji;

Generuj listę używanych zmiennych - polecenie tworzy listę nazw zmiennych używanych w aplikacji na diagramach synoptycznych i zapisuje je w pliku XLS;

Opcje aplikacji - uruchamia okno z zakładkami z pogrupowanymi opcjami aplikacji - takimi jak: grupowanie kanałów, ustawienie aktywnego edytora aplikacji po uruchomieniu programu, ustawienie aktywnego modułu po zmianie obszaru/komputera, deklaracja silnika odczytu i edytora plików XLS/XLSX, ustawienie drajwerów Jet i ACE firmy MS Microsoft odczytu danych z arkuszy Excel do określania typu kolumn odczytywanych danych, określenie widoczności zmiennych wg rodzaju (wszystkie, aktywne, archiwizowane, archiwizowane i wyliczane) i języka.

 

 

 

 

 

Baza Definicji Zmiennych - zestaw poleceń dostępny w zależności od typu bazy definicji zmiennych !!!

 - Pokaż (F7) - otwiera okno przeglądania bazy definicji zmiennych;

- Generuj (Ctrl + G) - generuje bazę definicji zmiennych;

 - Otwórz (Ctrl + B) - otwiera bazę definicji zmiennych do edycji;

- Zapisz - zapisuje zmiany w bazie definicji zmiennych;

 - Zamknij - zamyka bazę definicji zmiennych (kończy edycję);

- Przeładuj - zamyka i ponownie otwiera bazę definicji zmiennych;

- Aktualizuj online - w przypadku, gdy niemożliwe jest zatrzymanie aplikacji i jej restart w celu zmodyfikowania bazy definicji zmiennych, możliwe jest przeprowadzenie aktualizacji bazy w trybie on-line;

- Pokaż modyfikacje... - pozwala prześledzić zmiany w definicjach zmiennych (w tym dodawanie i usuwanie zmiennych);

- Importuj modyfikacje... - pozwala zaimportować  do istniejącej bazy definicji zmiennych MS SQL lub Jet zmiany w definicji zmiennych wykorzystując arkusz Excel jako źródło;

- Exportuj... - pozwala wyeksportować definicje zmiennych do arkusza kalkulacyjnego;

- Utwórz nową;

 - Usuń;

 - Utwórz kopię zapasową;

 - Przywróć z kopii;

- Dodaj atrybut - dodawanie nowego atrybutu do definicji zmiennej;

- Usuń atrybut - usuwanie nowego atrybutu do definicji zmiennej;

- Zmień rozmiar atrybutu;

Edytor > (opis poleceń poniżej)

Mirror >  (opis poleceń poniżej)

- Pokaż atrybuty - wszystkie (Shift + Ctrl + 0);

- Pokaż atrybuty – bieżące (Shift + Ctrl + 9);

- Pokaż atrybuty - systemowe

Import zmiennych do arkusza > :

- Importuj z serwera OPC... -  otwiera okno importu bazy definicji zmiennych z serwera OPC do pliku xls;

- Importuj z serwera OPC UA... -  otwiera okno importu bazy definicji zmiennych z serwera OPC UA do pliku xls;

- Importuj z pliku S7 XDB... - otwiera okno kreatora importu bazy definicji zmeinnych z pliku S7 XDB;

- Import z modułu Wise Advantech - otwiera okno importu bazy definicji zmiennych z modułu I/O Wise;

- Importuj ze sterownika Beckhoff... - otwiera okno importu bazy definicji zmiennych ze sterownika Beckhoff;

 

 

Edytor - polecenia edytora bazy definicji zmiennych:

- Wstaw definicję zmiennej - dodanie rekordu definicji nowej zmiennej;

- Wstaw kopię definicji zmiennej - dodanie rekordu skopiowanej definicji nowej zmiennej;

- Wstaw definicję zmiennej systemowej - dodanie rekordu definicji zmiennej systemowej - uruchamiany jest edytor z listą obsługiwanych zmiennych systemowych;

- Wstaw definicję zmiennej z kanału OPC

- Zmień wartości - po zaznaczeniu wybranych wartości danego atrybutu w tabeli z definicjami zmiennych umożliwia zmianę tych wartości;

- Zamień zaznaczone - po zaznaczeniu wybranych wartości danego atrybutu w tabeli z definicjami zmiennych umożliwia zamianę pewnej określonej wartości atrybutu w obszarze zaznaczonych pól na nową wartość;

- Zamień w kolumnie - po kliknięciu prawym klawiszem myszy w dowolnym polu danego atrybutu w tabeli z definicjami zmiennych pozwala użytkownikowi zmienić określoną wartość atrybutu w obszarze całej kolumny;

- Wyczyść zaznaczone;

- Natychmiastowa edycja - załączenie opcji umożliwia natychmiastową edycję bieżącej komórki po wpisaniu dowolnego znaku;

- Filtrowanie

- Kopiuj wiersz do schowka;

- Dodaj nazwy zmiennych do schowka;

- Pomoc

 

Mirror:

Konfigurowanie - polecenie uruchamia okno z instrukcją uruchomienia mirroringu;

Kopiowanie użytkownika_asix_internal - kopiowanie użytkownika _asix_internal z serwera głównego na mirror;

 

 

 

Baza definicji alarmów

 

- Pokaż (F8)- uruchamia okno wyboru alarmów

 - Generuj (Ctrl + H) – generuje bazę definicji alarmów;

- Pokaż SQL... - uruchamia okno wyboru alarmów SQL;

 - Generuj SQL (Ctrl + J) – generuje bazę definicji alarmów SQL;

 

 

 

Obszary i komputery

 - Dodaj obszar;

 - Usuń obszar;

 - Zmień nazwę obszaru;

- Utwórz kopię obszaru...

- Konwertuj obszar na komputer;

 - Dodaj komputer w bieżącym obszarze...;

 - Dodaj komputer...;

 - Usuń komputer;

 - Zmień nazwę komputera;

- Utwórz kopię komputera... - tworzy kopię komputera zaznaczonego w chwili wykonywania polecenia w bloku Obszary i komputery.

- Utwórz kopię komputera - terminal... - tworzy kopię terminala zaznaczonego w chwili wykonywania polecenia w bloku Obszary i komputery.

- Konwertuj komputer na obszar;

- Importuj komputer/obszar z pliku... - powoduje import komputera lub obszaru z pliku XML (do którego uprzednio wyeksportowano wskazany komputer/obszar np. z pliku XML parametryzującego inną aplikację systemu Asix;

- Eksportuj komputer/obszar do pliku... - powoduje wyeksportowanie definicji komputera/obszaru do pliku XML;

 - Dodaj kanał;

- Utwórz kopię kanału...

 - Zmień definicję kanału – umożliwia zmianę nazwy kanału i typu drajwera;

 - Usuń kanał;

- Zarządzaj kanałami... - pozwala wykonać nast. operacje na kanałach dla danego komputera/obszaru:

                                  Usuń;

                                  Zmień typ na: fizyczny, NONE lub sieciowy;

                                  Kopiuj do komputera/obszaru;

Sortowanie

 

Rysunek: Okno ’Zarządzanie kanałami’.

 

 

 

- Zmień nazwę grupy kanałów

 - Dodaj archiwum;

- Utwórz kopię archiwum...

 - Zmień nazwę archiwum;

- Usuń archiwum;

- Zarządzaj archiwami...- pozwala wykonać nast. operacje na archiwach dla danego komputera/obszaru:

                                 Usuń;

       Zmień typ archiwum: do zapisu, do odczytu, pomocnicze lub sieciowe;

                                 Kopiuj do komputera/obszaru;

Sortowanie

- Zarządzaj opcjami - uruchamia menadżera opcji, który pozwala przeglądać wszystkie parametry ustawione dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych aplikacji;

Importuj opcje - uruchamia menadżera opcji, który pozwala zaimportować wybrane wartości opcji z zewnętrznych plików *.xml;

 - Informacje...; wyświetla zależności pomiędzy komputerami i obszarami;

 

 

Widok

 

 - obejmuje listę dostępnych pasków narzędzi i opcję Dostosuj...;

Obszary/komputery, Moduły opcji aplikacji, Moduły opcji baz danych, Opcje programu - przyciski pozwalają przełączać się do bloku obszarów i komputerów oraz do bloków opcji;

 - Pokazuj opcje zaawansowane; aktywuje ukryte zakładki zaawansowanych parametrów w modułach opcji aplikacji;

 

 

 

Narzędzia


 - Kreator skrótów; umożliwia tworzenie skrótu do uruchamiania różnych aplikacji systemu Asix;

 

Rysunek: Okno do tworzenia skrótu uruchamiającego aplikację systemu Asix.

 

 

 

 - Arkusz kalkulacyjny; uruchamia okno wbudowanego arkusza kalkulacyjnego;

- Edytor tabeli - uruchamia edytor obiektu Tabela do przeglądania wartości zmiennych

 - Wybór języka; uruchamia program wyboru języka interfejsu użytkownika systemu Asix;

 - AsTrend; uruchamia program do graficznej prezentacji danych archiwalnych gromadzonych przez program archiwizacji danych ASPAD;

Konwerter trendów 1 - uruchamia konwerter trendów służący do przekonwertowania pliku dat zawierającego definicje trendów (trendy definiowane w plikach dat dostępne były w systemie Asix do wersji 3) do postaci definicji trendów obsługiwanych przez program AsTrend.

 - AsBase; uruchamia program AsBase;

- AsRaport - uruchamia program AsRaport do edycji zapytać SQL dla raportów tworzonych w środowisku Reporting Services firmy Microsoft;

- Askom.Data.Host - uruchamia program do konfiguracji środowiska umożliwiającego udostępnianie do środowiska raportowego MS Reporting Services danych procesowych pochodzących z aplikacji systemu Asix;

 - AsAlarm - uruchamia program AsAlarm z załadowana baza VarDef aktualnej aplikacji;

 - Konfiguracja AsixConnect; uruchamia konfiguratora pakietów serwerów AsixConnect;

- Moduł sieci – opcje – opcja uruchamia edytor ustawień sieciowych, które zapisywane są w pliku aslink.ini (stosowane gdy na komputerzen nie ma aplikacji Asixa, za to są inne programy, które korzystają z danych aplikacji Asixa (np. AsTrend, AsixConnect);

 - Konfiguracja Alertów; uruchamia program konfiguratora alertów;

 - Konfiguracja AsAudit; uruchamia program konfiguratora AsAudit;

 - Katalogi logów i ustawień - uruchamia program konfiguratora umożliwiającego deklarowanie katalogów dla plików logów tworzonych przez program AsTrend, serwery pakietu AsixConnect, program Architekt i moduł wykonawczy systemu Asix oraz deklarowanie katalogów plików konfiguracyjnych aplikacji systemu Asix.

 

 

Rysunek: Konfigurator katalogów logów.

 

 

- Menadżer pakietów Asix - uruchamia program konfiguratora umożliwiającego przygotowanie środowiska MS Windows do uruchomienia dowolnej zainstalowanej na komputerze wersji pakietu Asix (na komputerze może być zainstalowanych kilka wersji pakietu, zaczynając od wersji 2).

 - Wersja pakietu systemu Asix - wyświetla okno z metryką pakietu.

 

 

 

 

Pomoc

 

 

 - poszczególne ikony pomocy uruchamiają podręczniki pomocy dla wybranych zagadnień;

 - Zgłoszenie usterki;

- Zgłoszenie propozycji modyfikacji;

 - O programie; wyświetla podstawowe informacje o programie.