2.1.2.3.1     Drzewo modułów

 

Głównym narzędziem nawigacyjnym służącym do lokalizacji poszczególnych obszarów funkcjonalnych programu Architekt jest drzewo modułów aktywowane podłużnym przyciskiem Obszary i komputery.  

 

Rysunek: Okno Architekta - widok drzewa modułów aplikacji.

 

Ponieważ rzeczywista aplikacja działająca na obiekcie często pracuje w różny sposób na różnych stanowiskach komputerowych, wymaga to zdefiniowania w jednym pliku XML kilku różnych zestawów parametrów dla poszczególnych stanowisk. Zestaw parametrów dla wybranego stanowiska komputerowego dostępny jest w bloku parametrów konfiguracyjnych po kliknięciu na wybranym Komputerze z listy zadeklarowanych komputerów w polu Obszary i komputery.

uwaga Konfiguracja na poziomie Obszaru powoduje globalne ustawienia dla wszystkich komputerów należących do tego obszaru, natomiast konfiguracja na poziomie Komputera pozwala zindywidualizować ustawienia w zależności od typu komputera (inne dla stacji operatorskiej a inne dla dedykowanego serwera danych w sieci zakładowej). Ustawienia na poziomie Komputera są ważniejsze od ustawień na poziomie Obszaru.

 

Parametry konfigurujące pracę aplikacji podzielone zostały na następujące moduły parametrów:

- Parametry startowe,

- Dane bieżące,

- Dane bieżące - serwer sieci,

- Dane archiwalne,

- Moduł sieci,

- Pozostałe.  

 

Widok drzewa modułów dla baz danych (podłużny przycisk Bazy danych),  w zależności od ustawionego typu bazy definicji zmiennych, obejmuje pozycje omówione poniżej.

 

              

Rysunek: Okno Architekta - widok drzewa modułów dla baz danych.

 

- Baza definicji zmiennych - parametry określające Typ bazy, Format bazy, Źródła danych oraz Opcje;

- Edytor definicji zmiennych (dostępny dla typu bazy definicji zmiennych - Standardowa baza definicji zmiennych, po otwarciu bazy);

- Edytor schematu (dostępny dla typu bazy definicji zmiennych - Standardowa baza definicji zmiennych, po otwarciu bazy);

- Baza definicji alarmów SQL - generator bazy definicji alarmów SQL;

- Opcje programu - pozwalające ustawić indywidualnie dla każdej aplikacji:

- widok okna głównego na starcie Architekta (zakładka Opcje > Start),

- silnik odczytu plików XLSXLSX i wybór edytora plików XLS/XLSX (zakładka Opcje > Źródła danych -  silnik odczytu),

- parametry dla okna przeglądania bazy definicji zmiennych (zakładka Opcje > Baza definicji zmiennych).

(szczegóły patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Środowisko pracy modułu Architekt Indywidualne opcje pracy programu Architekt).