>> Pomoc dla użytkowników systemu Asix

 

   

      

 

 

 

Asix.Evo - Rodzaje agregatów danych archiwalnych   

 

    

 

W każdym przypadku, w którym w aplikacji wymagany jest dostęp do zagregowanych danych historycznych konieczne jest podanie nazwy agregatu. Dotyczy to obiektu Wykres, funkcji Evo, interfejsów modelu skryptowego.

 

Szczegółowy opis agregatów oraz ich parametryzacji znajduje się w dokumentacji modułu archiwizacji Aspad (patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Aspad - program archiwizacji danych).

UWAGA: Nazewnictwo agregatów w wyżej wymienionych zastosowaniach różni się od nazw pojawiających się w parametryzacji danych archiwalnych Aspada (w programie Architekt.exe przy parametryzacji archiwów modułu Aspad - patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Aspad - program archiwizacji danych > Agregacja danych archiwalnych  > Zestaw agregatów).

 

 

Nazwa w Evo

Nazwa w Architekt.exe

Znaczenie

none

 

brak agregacji

start

Początek

Wartość na początku interwału.

end

Koniec

Wartość na końcu interwału.

delta

Przyrost

Różnica wartości na końcu i na początku interwału.

min

Min

Minimalna wartość w interwale.

max

Max

Maksymalna wartość w interwale.

range

Zakres

Różnica między maksymalna a minimalna wartością w interwale.

total

Suma

Suma wartości ważonych czasowo w interwale (całka po czasie).

average

Średnia

Średnia wartości ważonych czasowo w interwale.

average0

Średnia0

Średnia wartości ważonych czasowo w interwale. W okresach, w których wartość jest niedostępna do obliczeń, używana jest wartość 0.

sumup

Suma_Wzrostów

Suma wartości dodatnich zmian, od ostatniej znanej wartości przed rozpoczęciem, do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania.

sumdown

Suma_Spadków

Suma wartości bezwzględnych ujemnych zmian, od ostatniej znanej wartości przed rozpoczęciem, do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania.

prevknown

Poprzedni_Znany

Ostatnio znana (dobra lub niepewna) wartość przed rozpoczęciem przedziału próbkowania. Podaje ostatnią wartość, nawet jeżeli wystąpiła ona bardzo dawno.

last

Ostatni

Ostatnio znana (dobra lub niepewna) wartość w przedziale próbkowania wyłączając koniec przedziału - dla odróżnienia od agregatu end, który zawiera koniec przedziału.

stdev

Odchylenie_Standardowe

Ważone czasowo odchylenie standardowe w przedziale próbkowania.

rms

Średnia_Kwadratowa

Ważona czasowo średnia kwadratowa w przedziale próbkowania.

avglk

Średnia_Ostatnia_Znana

Średnia ważona czasowo w przedziale próbkowania. W miejsce złych lub brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość.

totallk

Suma_Ostatnia_Znana

Całka w przedziale próbkowania, przy czasie liczonym w sekundach. W miejsce złych lub brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość.

 

Total0

Suma0

Suma wartości ważonych czasowo (całka po czasie); w okresach, w których próbka ma jakość zła, do obliczeń używana jest wartość 0.

QGood

Jakość_Dobra

Procent próbek o jakości dobrej w interwale.

QBad

Jakość_Zła

Procent próbek o jakości złej w interwale.

QPoor

Jakość_Niepewna

Procent próbek o jakości niepewnej w interwale.

DGood

Jakość_Dobra_Czas

Czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość dobrą.

DBad

Jakość_Zła_Czas

Czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość złą.

DPoor

Jakość_Niepewna_Czas

Czas trwania (w sekundach) czasu w przedziale, w którym dane mają jakość niepewną.

TofMin

Czas_Min

Stempel czasu wartości minimalnej.

TofMax

Czas_Max

Stempel czasu wartości maksymalnej.