4.1 Rodzaje raportów

 

Klasy raportowe Asix.Evo zorientowane są na tworzenie raportów w postaci tabelarycznej lub w postaci wykresów. Istnieje także możliwość łączenia w ramach pojedynczego raportu dowolnej liczby tabel i wykresów. Rozróżniane są dwa typy tabel, różniące się od siebie sposobem uporządkowania danych. W tabelach poziomych dane dla poszczególnych źródeł (pomiarów) są umieszczane w pojedynczym wierszu. W tabelach pionowych dane te są umieszczane w pojedynczej kolumnie. Tabele poziome stosuje się wtedy, gdy źródeł danych jest dużo, ale ilość danych jest niewielka. Tabele pionowe stosowane są, gdy źródeł danych jest niewiele, ale za to ilość raportowanych danych dla każdego źródła jest duża.

 

Typowym źródłem danych do raportu są dane archiwalne zmiennych procesowych. W tym przypadku autor raportu musi określić nazwy zmiennych wraz z nazwami pobieranych agregatów, oraz zakres czasowy wykonywanego zapytania. W przypadku takich raportów odpytanie o dane archiwalne wykonywane jest automatycznie w trakcie generacji zawartości tabeli (wykresu).

 

Alternatywnym źródłem danych jest dostarczenie do tabeli (wykresu) przygotowanej wcześniej kolekcji danych. W tym przypadku dane mogą pochodzić z dowolnego źródła. Dane mogą być dostarczone w obiekcie klasy DataTable. Jest to wygodny format w przypadku danych pochodzących z bazy danych. Dane mogą być też dostarczone w dowolnej kolekcji spełniającej interfejs  System.Collections.ICollection (w szczególności w zwykłej tablicy obiektów dowolnej klasy).