5.10.2 Metody

 

AddCalculatedColumn

 

ReportTableCalcColumn  AddCalculatedColumn(string aHeaderText, CalculationType aCalcType, int  aWidth, string  aFormat = null, CellCallback aCallback = null, string aHeaderStyle = null, string aColumnStyle = null, string aColumnAltStyle = null, string aErrorStyle = null);

 

Function AddCalculatedColumn(ByVal aHeaderText As  String, , ByVal aCalclType As CalculationType, ByVal aWidth As  Integer, ByVal aFormat As  String = Nothing, ByVal aCallback As CellCalback = Nothing, ByVal aHeaderStyle As  String = Nothing, ByVal aColumnStyle As  String = Nothing, ByVal aColumnAltStyle As  String = Nothing, ByVal aErrorStyle As  String = Nothing)  As ReportTableCalcColumn 

 

 

Metoda służy do dodania wyliczanej kolumny do tabeli raportowej. Wyliczenie odbywa się na podstawie wartości komórek poszczególnych wierszy tabeli.

 

Parametr aHeaderText określa tekst wyświetlany w linii nagłówka tabeli.

 

Parametr aCalcType określa sposób wyliczenia zawartości komórek kolumny. Możliwe są następujące wartości:

 

CalculationType.Custom – wyliczenie niestandardowe wykonywane w funkcji zwrotnej aCallback

CalculationType.Sum – suma wartości komórek wiersza

CalculationType.Min – minimalna wartość komórek wiersza

CalculationType.Max – maksymalna wartość komórek wiersza

CalculationType.Avg – średnia wartość komórek wiersza

 

 

Parametr aWidth określa szerokość kolumny w milimetrach, a parametr aFormat sposób formatowania wartości wyświetlanych w komórkach kolumny.

 

Parametr aCallback pozwala na zadeklarowanie funkcji zwrotnej, która będzie wykonywana dla każdej komórki kolumny w momencie generowania jej zawartości. Mechanizm ten pozwala na implementację własnej  metody wyliczania wartości, kontroli i dodatkowego formatowania wartości wynikowej. Funkcja zwrotna może zmienić zarówno treść komórki jak i styl generacji. Funkcja zwrotna musi być zgodna z poniższym delegatem:

 

 

delegate bool CellCallback(ReportTableCell aCell);

 

Delegate Sub CellCallback(ByVal aCell As IReportTableCell)

 

Parametr aCell służy do identyfikacji komórki. Pozwala on też na dostęp do proponowanej zawartości komórki i jej ewentualnej modyfikacji. Poprzez parametr aCall można także dostać się do wartości wszystkich komórek wiersza, którego dane wywołanie funkcji zwrotnej dotyczy. Na podstawie tych wartości można zaimplementować własny sposób wyliczania wartości agregowanej wiersza. Funkcja zwrotna zwraca wartość true, gdy utworzyła samodzielnie zawartość komórki. Wartość powrotna false oznacza, że należy wygenerować zawartość komórki na podstawie danych zawartych w obiekcie komórki aCell.

 

 

Opcjonalne parametry aHeaderStyle, aColumnStyle, aColumnAltStyle, aErrorStyle pozwalają na indywidualne określenie nazwy stylów dla: komórki nagłówka, komórek wartości, komórek wartości w wierszach parzystych, komórek wartości z niepoprawnym statusem danych.

 

AddCalculatedRow

 

ReportTableCalcRow  AddCalculatedRow(string aFirstColumnText, CalculationType aCalcType, string  aFormat = null, CellCallback aCallback = null, string aFirstStyle = null, string aNextStyle = null, string aErrorStyle = null);

 

Function AddCalculatedRow(ByVal aFirstColumnText As  String, , ByVal aCalclType As CalculationType,, ByVal aFormat As  String = Nothing, ByVal aCallback As CellCalback = Nothing, ByVal aFirstStyle As  String = Nothing, ByVal aNextStyle As  String = Nothing, ByVal aErrorStyle As  String = Nothing)  As ReportTableCalcRow 

 

 

Metoda służy do dodania wyliczanego wiersza do tabeli raportowej. Wyliczenie odbywa się na podstawie wartości komórek poszczególnych kolumn tabeli.

 

Parametr aFirstColumnText określa tekst wyświetlany w pierwszej kolumnie wiersza.

 

Parametr aCalcType określa sposób wyliczenia zawartości komórek wiersza. Możliwe są następujące wartości:

 

CalculationType.Custom – wyliczenie niestandardowe wykonywane w funkcji zwrotnej aCallback

CalculationType.Sum – suma wartości komórek kolumny

CalculationType.Min – minimalna wartość komórek kolumny

CalculationType.Max – maksymalna wartość komórek kolumny

CalculationType.Avg – średnia wartość komórek kolumny

 

 

Parametr parametr aFormat określa sposób formatowania wartości wyświetlanych w komórkach wiersza.

 

Parametr aCallback pozwala na zadeklarowanie funkcji zwrotnej, która będzie wykonywana dla każdej komórki wiersza w momencie generowania jej zawartości. Mechanizm ten pozwala na implementację własnej  metody wyliczania wartości oraz kontroli i dodatkowego formatowania wartości wynikowej. Funkcja zwrotna może zmienić zarówno treść komórki jak i styl generacji. Funkcja zwrotna musi być zgodna z poniższym delegatem:

 

 

delegate bool CellCallback(ReportTableCell aCell);

 

Delegate Sub CellCallback(ByVal aCell As IReportTableCell)

 

Parametr aCell służy do identyfikacji komórki. Pozwala on też na dostęp do proponowanej zawartości komórki i jej ewentualnej modyfikacji. Poprzez parametr aCall można także dostać się do wartości wszystkich komórek kolumny, którego dane wywołanie funkcji zwrotnej dotyczy. Na podstawie tych wartości można zaimplementować własny sposób wyliczania wartości agregowanej wiersza. Funkcja zwrotna zwraca wartość true, gdy utworzyła samodzielnie zawartość komórki. Wartość powrotna false oznacza, że należy wygenerować zawartość komórki na podstawie danych zawartych w obiekcie komórki aCell.

 

 

Opcjonalne parametry aFirstStyle, aNextStyle, aErrorStyle pozwalają na indywidualne określenie nazwy stylów dla: pierwszej komórki wiersza(opisu wiersza), komórek wartości, komórek wartości z niepoprawnym statusem.

 

AddColumn

 

 

 

ReportTableColumn  AddColumn(string aHeaderText, string aVarName, string  aAggrName, int  aWidth, string  aFormat = null, ReportTableCellErrorBehavior aErrorMode = ReportTableCellErrorBehavior.Normal, CellCallback aCallback = null, string aHeaderStyle = null, string aColumnStyle = null, string aColumnAltStyle = null, string aErrorStyle = null);

 

Function AddColumn(ByVal aHeaderText As  String, ByVal aVarName As  String, ByVal aAggrName As  String, ByVal aWidth As  Integer, ByVal aFormat As  String = Nothing, ByVal aErrorMode As ReportTableCellErrorBehavior = ReportTableCellErrorBehavior.Normal, ByVal aCallback As CellCalback = Nothing, ByVal aHeaderStyle As  String = Nothing, ByVal aColumnStyle As  String = Nothing, ByVal aColumnAltStyle As  String = Nothing, ByVal aErrorStyle As  String = Nothing)  As ReportTableColumn 

 

 

 

Metoda służy do dodania kolumny do tabeli pionowej tworzonej na podstawie danych archiwalnych zmiennych procesowych.

 

Parametr aHeaderText określa tekst wyświetlany w linii nagłówka tabeli.

 

Parametry aVarName i aAggrName określają nazwę zmiennej procesowej oraz nazwę wyliczanego agregatu. W miejscu atrybutu aVarName można użyć dwóch specjalnych nazw: ReportTable.StartTimeColumn lub ReportTableEndTimeColumn. Pozwala to na zdefiniowanie kolumn, w których pokazywane będą czasy początków i końców poszczególnych okresów wyliczania wartości agregatów.

 

Parametr aWidth określa szerokość kolumny w milimetrach, a parametr aFormat sposób formatowania wartości wyświetlanych w komórkach kolumny. Jeżeli parametr aFormat nie zostanie podany, to zostanie użyty atrybut formatu wartości pobrany z bazy definicji zmiennych.

 

Parametr aErrorMode określa sposób tworzenia zawartości komórek wartości, dla których brak danych lub ich status jest niepoprawny. Możliwe są następujące wartości:

 

ReportTableCellErrorBehavior.Empty - pusta zawartość komórki

ReportTableCellErrorBehavior.Normal - ignoruj wszystkie błędy

ReportTableCellErrorBehavior.Normal_EmptyIfNoData - ignoruj błędy statusu, pusta zawartość gdy brak danych

ReportTableCellErrorBehavior.AddQuestion - dodaj znak zapytania

ReportTableCellErrorBehavior.AddQuestion_EmptyIfNoData - dodaj znak zapytania przy błędach statusu, pusta zawartość gdy brak danych

 

Parametr aCallback pozwala na zadeklarowanie funkcji zwrotnej, która będzie wykonywana dla każdej komórki wartości w momencie generowania jej zawartości. Mechanizm ten pozwala na implementację własnej  metody reakcji na błędy lub kontroli wartości zmiennych. Funkcja zwrotna może zmienić zarówno treść komórki jak i styl generacji. Funkcja zwrotna musi być zgodna z poniższym delegatem:

 

 

delegate bool CellCallback(ReportTableCell aCell);

 

Delegate Sub CellCallback(ByVal aCell As IReportTableCell)

 

Parametr aCell służy do identyfikacji komórki. Pozwala on też na dostęp do proponowanej zawartości komórki i jej ewentualnej modyfikacji. Funkcja zwrotna zwraca wartość true, gdy utworzyła samodzielnie zawartość komórki. Wartość powrotna false oznacza, że należy wygenerować zawartość komórki na podstawie danych zawartych w obiekcie komórki aCell.

 

 

Opcjonalne parametry aHeaderStyle, aColumnStyle, aColumnAltStyle, aErrorStyle pozwalają na indywidualne określenie nazwy stylów dla: komórki nagłówka, komórek wartości, komórek wartości w wierszach parzystych, komórek wartości z niepoprawnym statusem danych.

 

 

ReportTableColumn  AddColumn(string aHeaderText, string aFieldName, int  aWidth, string  aFormat = null, CellCallback aCallback = null, string aHeaderStyle = null, string aColumnStyle = null, string aColumnAltStyle = null);

 

Function AddColumn(ByVal aHeaderText As  String, ByVal aFieldName As  String, ByVal aWidth As  Integer, ByVal aFormat As  String = Nothing, ByVal aCallback As CellCalback = Nothing, ByVal aHeaderStyle As  String = Nothing, ByVal aColumnStyle As  String = Nothing, ByVal aColumnAltStyle As  String = Nothing)  As ReportTableColumn

  

 

Metoda służy do dodania kolumny do tabeli pionowej tworzonej na podstawie danych przekazanych w momencie tworzenia tabeli (poprzez obiekt typu DataTable lub ICollection).

 

Parametr aHeaderText określa tekst wyświetlany w linii nagłówka tabeli.

 

Parametry aFieldName określa nazwę elementu używanego przez kolumnę. Jest to nazwa kolumny w obiekcie typy DataTable lub nazwa właściwości obiektów przekazanych w kolekcji ICollection.

 

Parametr aWidth określa szerokość kolumny w milimetrach, a parametr aFormat sposób formatowania wartości wyświetlanych w komórkach kolumny.

 

Parametr aCallback pozwala na zadeklarowanie funkcji zwrotnej, która będzie wykonywana dla każdej komórki wartości w momencie generowania jej zawartości. Mechanizm ten pozwala na implementację własnej metody reakcji na błędy lub kontroli wartości zmiennych.

 

Opcjonalne parametry aHeaderStyle, aColumnStyle, aColumnAltStyle pozwalają na indywidualne określenie nazwy stylów dla: komórki nagłówka, komórek wartości, komórek wartości w wierszach parzystych.

 

 

 
 
 

AddRow

 

 

ReportTableColumn  AddRow(string aFirstColumnText, string aVarName, string  aAggrName, string  aFormat = null, ReportTableCellErrorBehavior aErrorMode = ReportTableCellErrorBehavior.Normal, CellCallback aCallback = null, string aFirstStyle = null, string aNextStyle = null, string aErrorStyle = null);

 

Function AddRow(ByVal aFirstColumnText As  String, ByVal aVarName As  String, ByVal aAggrName As  String, ByVal aFormat As  String = Nothing, ByVal aErrorMode As ReportTableCellErrorBehavior = ReportTableCellErrorBehavior.Normal, ByVal aCallback As CellCalback = Nothing, ByVal aFirstStyle As  String = Nothing, ByVal aNextStyle As  String = Nothing, ByVal aErrorStyle As  String = Nothing)  As ReportTableColumn  

 

 

Metoda służy do dodania wiersza do tabeli poziomej tworzonej na podstawie danych archiwalnych zmiennych procesowych.

Parametr aFirstColumnText określa tekst wyświetlany w pierwszej kolumnie wiersza.

 

Parametry aVarName i aAggrName określają nazwę zmiennej procesowej oraz nazwę wyliczanego agregatu.

 

Parametr aFormat określa sposób formatowania wartości wyświetlanych w komórkach wiersza. Jeżeli parametr aFormat nie zostanie podany, to zostanie użyty atrybut formatu wartości pobrany z bazy definicji zmiennych.

 

Parametr aErrorMode określa sposób tworzenia zawartości komórek wartości, dla których brak danych lub ich status jest niepoprawny. Szczegóły użycia znajdują się w opisie metody AddColumn.

  

Parametr aCallback pozwala na zadeklarowanie funkcji zwrotnej, która będzie wykonywana dla każdej komórki wartości w momencie generowania jej zawartości. Szczegóły użycia znajdują się w opisie metody AddColumn.

 

Opcjonalne parametry aFirstStyle, aNextStyle, aErrorStyle pozwalają na indywidualne określenie nazwy stylów dla: komórek w pierwszej kolumnie wiersza, komórek w drugiej i następnych kolumnach wiersza, komórek wartości z niepoprawnym statusem danych.

 

  
 

ReportTableColumn  AddRow(string aFirstColumnText, string aFieldName, string  aFormat = null, CellCallback aCallback = null, string aFirstStyle = null, string aNextStyle = null);

 

Function AddRow(ByVal aFirstColumnText As  String, ByVal aFieldName As  String, ByVal aFormat As  String = Nothing, ByVal aCallback As CellCalback = Nothing, ByVal aFirstStyle As  String = Nothing, ByVal aNextStyle As  String = Nothing)  As ReportTableColumn  

   

 

Metoda służy do dodania wiersza do tabeli poziomej tworzonej na podstawie danych przekazanych w momencie tworzenia tabeli (poprzez obiekt typu DataTable lub ICollection).

 

Metoda służy do dodania wiersza do tabeli poziomej tworzonej na podstawie danych archiwalnych zmiennych procesowych.

 

Parametr aFirstColumnText określa tekst wyświetlany w pierwszej kolumnie wiersza.

 

Parametry aVarName i aAggrName określają nazwę zmiennej procesowej oraz nazwę wyliczanego agregatu.

 

Parametry aFieldName określa nazwę elementu używanego w wierszu. Jest to nazwa kolumny w obiekcie typy DataTable lub nazwa właściwości obiektów przekazanych w kolekcji ICollection.

 

Parametr aFormat określa sposób formatowania wartości wyświetlanych w komórkach wiersza.

 

Parametr aCallback pozwala na zadeklarowanie funkcji zwrotnej, która będzie wykonywana dla każdej komórki wartości w momencie generowania jej zawartości. Szczegóły użycia znajdują się w opisie metody AddColumn.

 

Opcjonalne parametry aFirstStyle, aNextStyle pozwalają na indywidualne określenie nazwy stylów dla: komórek w pierwszej kolumnie wiersza, komórek w drugiej i następnych kolumnach wiersza.

  

 


 
 

GenerateContent

 

void GenerateContent ();

Sub GenerateContent () 

 

Metoda służy do wygenerowanie kompletnej zawartości tabeli na podstawie dostępnych danych. Użycie metody nie jest obowiązkowe. Metoda Render klasy Report automatycznie wywołuje metodę GenerateContent dla wszystkich tabel, dla których metoda nie była jeszcze wykonana.

 

 

 

LeftIndent

 

 

void LeftIndent(int aIndent);

Sub LeftIndent(ByVal aIndent As  Integer)

 

Metoda pozwala przesunąć położenie całej tabeli w prawo o liczbę milimetrów podaną w parametrze aIndent.

 

 

 

SetEdgeStyle

 

void SetEdgeStyle(ReportTableEdgeType aEdgeType, MigraDoc.DocumentObjectModel.Color aColor);

Sub SetEdgeStyle(ByVal aEdgeType As  ReportTableEdgeType, ByVal aColor As MigraDoc.DocumentObjectModel.Color) 

 

Metoda służy do ustawienia sposobu rysowania krawędzi komórek tabeli. Parametr aEdgeType określa, które krawędzie należy rysować. Możliwe są poniższe wartości:

 

ReportTableEdgeStyle.None - brak krawędzi

ReportTableEdgeStyle.Outline - tylko zewnętrzne krawędzie tabeli

ReportTableEdgeStyle.Columns - krawędzie wokół kolumn

ReportTableEdgeStyle.Rows - krawędzie wokół wierszy

ReportTableEdgeStyle.Cell - krawędzie wokół każdej komórki

 

Parametr aColor określa kolor krawędzi. Określając kolor czcionki, można stosować predefiniowane kolory zdefiniowane w klasie MigraDoc.DocumentObjectModel.Colors (np. Colors.Orange).   

 

 

 

SetQueryData

 

void SetQueryData(DateTime aStartTime, DateTime aStartTime, string  aAggrInterval);

Sub SetQueryData(ByVal aStartTime As  Date, ByVal aEndTime As  Date, ByVal aAggrInterval As String) 

 

 

void SetQueryData(DateTime aStartTime, DateTime aStartTime, TimeSpan aAggrInterval);

Sub SetQueryData(ByVal aStartTime As  Date, ByVal aEndTime As  Date, ByVal aAggrInterval As System.TimeSpan) 

 

Metoda określa parametry zapytania o dane w przypadku tabel tworzonych na podstawie odczytu danych archiwalnych zmiennych procesowych.

 

Parametry aStartTime i aEndTime określają czasy początku i końca zapytania o dane. Parametr aAggrInterval określa okres agregacji danych.

 

Zalecane jest stosowanie wersji z parametrem aAggrInterval w postaci tekstowej. Okres podawany jest w standardzie OPC, np. ”1D”, ”3H”. Tylko ta wersja metody rozwiązuje problemy z określeniem prawidłowego okresu czasu i przedziałów wartości w przypadku wykonywania zapytań obejmujących moment zmiany czasu zimowy-letni.