5.12.1 Właściwości

 

 

AggName

 

string AggName { get; set;}  

Property AggName As String

 

Właściwość określa nazwę agregatu wartości historycznych zmiennej procesowej.

 

 

Callback

 

CellCallback  Callback { get; set; }  

Property Callback As CellCallback

 

Właściwość określa funkcję zwrotną, która będzie wykonywana dla każdej komórki wartości w momencie generowania jej zawartości. Szczegóły użycia znajdują się w opisie metody AddColumn klasy ReportTable.

 

 

 

ErrorMode

 

ReportTableCellErrorBehavior  ErrorMode { get; set; }  

Property ErrorMode As ReportTableCellErrorBehavior

 

Właściwość określa sposób tworzenia zawartości komórek wartości, dla których brak danych lub ich status jest niepoprawny. Szczegóły użycia znajdują się w opisie metody AddColumn klasy ReportTable.

 

 

 

ErrorStyle

 

string ErrorStyle { get; set;}  

Property Errortyle As String

 

Właściwość określa nazwę stylu dla komórek wartości z niepoprawnym statusem danych.

 

 

 

FirstStyle

 

 

string FirstStyle { get; set;}  

Property FirstStyle As String

 

Właściwość określa nazwę stylu dla komórki w pierwszej kolumnie wiersza.

 

 

 

 

Format

 

 

string Format { get; set;}  

Property Format As String

 

Właściwość określa sposób formatowania wartości wyświetlanych w komórkach wiersza.

 

 

HeaderText

 

 

string HeaderText { get; set;}  

Property HeaderText As String

 

Właściwość określa tekst wyświetlany w pierwszej kolumnie wiersza.

 

 

 

ItemName

 

 

string ItemName { get; set;}  

Property ItemName As String

 

W zależności od kontekstu użycia właściwość określa:

 

- nazwę zmiennej procesowej, której wartości archiwalne są odczytywane;

- nazwę pola kolekcji danych przekazanej do tabeli.


 

 

MigraRow

 

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Row MigraRow { get; }  

ReadOnly Property MigraRow As MigraDoc.DocumentObjectModel.Row

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt wiersza tabeli biblioteki MigraDoc.

 

 

 

 

NextStyle

 

 

string NextStyle { get; set;}  

Property NextStyle As String

 

Właściwość określa nazwę stylu dla komórek w drugiej i następnych kolumnach wiersza.

 

 

 

 

 

ReportTable

 

 

ReportTable ReportTable { get; }  

ReadOnly Property ReportTable As ReportTable

 

Właściwość zwraca obiekt tabeli, do której należy wiersz.