5.15.1 Właściwości

 

CalcColumn

 

ReportTableCalcColumn CalcColumn { get; }  

ReadOnly Property CalcColumn As ReportTableCalcColumn

 

Właściwość przechowuje odwołanie do obiektu kolumny wyliczanej, do której należy komórka. Wartość null oznacza, że komórka nie należy do kolumny wyliczanej.

 

CalcRow

 

ReportTableCalcRow CalcRow { get; }  

ReadOnly Property CalcRow As ReportTableCalcRow

 

Właściwość przechowuje odwołanie do obiektu wiersza wyliczanego, do którego należy komórka. Wartość null oznacza, że komórka nie należy do wiersza wyliczanego.

 

 

Column

 

ReportTableColumn Column { get; }  

ReadOnly Property Column As ReportTableColumn

 

Właściwość przechowuje odwołanie do obiektu kolumny, do której należy komórka. Właściwość ma znaczenie tylko dla tabel pionowych.

 

 

 

Content

 

string Content { get; set;}  

Property Content As String

 

Właściwość określa tekst, który zostanie umieszczony w zawartości komórki. Tekst ten powstał na podstawie wartości komórki RawValue, jej statusu ValueStatus oraz innych właściwości określonych w definicji wiersza lub komórki. Funkcja zwrotna CellCallback może zmienić wartość właściwości w celu modyfikacji zawartości komórki.
 
 
 

 

Index

 

int Index { get;}  

ReadOnly Property Index As Integer

 

Właściwość określa, w zależności od typu tabeli, indeks wiersza lub kolumny, do której należy komórka.

 

 

 

MigraCell

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Cell MigraCell { get; }  

ReadOnly Property MigraCell As MigraDoc.DocumentObjectModel.Cell

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt komórki tabeli biblioteki MigraDoc.

 

  

 

Row

 

ReportTableRow Row { get; }  

ReadOnly Property Row As ReportTableRow

 

Właściwość przechowuje odwołanie do obiektu wiersza, do której należy komórka. Właściwość ma znaczenie tylko dla tabel poziomych.

 

 

 

 

RowIdx

 

int RowIdx { get;}  

ReadOnly Property RowIdx As Integer

 

Właściwość określa indeks wiersza, do którego należy komórka. Dotyczy tylko komórek z kolumn wyliczanych.

 

 

 

RawValue

 

object RawValue { get;}  

ReadOnly Property RavValue As Object

 

Właściwość przechowuje surową wartość komórki. Wartość pochodzi z zapytania o dane archiwalne lub z dostarczonej do tabeli kolekcji danych.  
 
 
 

SourceValues

 

System.Collections.ICollection<CellValue> SourceValues { get;}  

ReadOnly Property SourceValues As System.Collections.ICollection(Of CellValue)

 

Właściwość przekazuje kolekcję wartości wszystkich komórek wiersza lub kolumny. Używana tylko w komórkach należących do kolumn lub wierszy wyliczanych. Pozwala na implementację własnych algorytmów wyliczania wartości agregowanych.

 

 

Style

 

string Style { get; set;}  

Property Style As String

 

Właściwość określa nazwę stylu komórki. Funkcja zwrotna CellCallback może zmienić nazwę stylu w celu modyfikacji wyglądu komórki.

 

 

ValueStatus

 

Askom.Ascent.StatusOpc ValueStatus { get; }  

ReadOnly Property ValueStatus As Askom.Ascent.StatusOpc

 

Właściwość przechowuje status wartości komórki, pochodzący z zapytania o dane archiwalne zmiennej procesowej.