5.9.2 Metody

 

 

AddTabStops

 

ReportStyleAddTabStops(params int[ ] aPositions);

Function AddTabStops(ByVal ParamArray aPositions( ) As  Object) As ReportStyle

 

Metoda dodaje do stylu położenie kolejnych znaków tabulacji. Położenie określone jest w milimetrach.

 

Przykład:

 

report.SetStyle(”szpalty”, ”Arial”, 10, Colors.Black, false, false, ParagraphAlignment.Left,

Color.Empty).AddTabStops(50,100);

report.AddParagraph("1\tfirst\t11111”, "szpalty”);

report.AddParagraph("2\tsecond\t22222”, "szpalty”);

 

 

Powyższy kod powoduje wyświetlenie tekstu w trzech kolumnach.

 

 

 

AddTabStop

 

 

ReportStyleAddTabStop(int aPosition, MigraDoc.DocumentObjectModel.TabAlignment aAlignmnet);

Function AddTabStop(ByVal aPosition As  Integer, ByVal aAlignment As MigraDoc.DocumentObjectModel.TabAlignment) As ReportStyle

 

Metoda dodaje do stylu położenie kolejnego, pojedynczego znaku tabulacji wraz ze sposobem wyrównania tekstu w punkcie tabulacji. Położenie określa parametr aPosition, podawany w milimetrach. Sposób wyrównania określa parametr aAlignment.