5.8.1 Właściwości

 

 

Footer

 

string Footer { get; }  

ReadOnly Property Footer As String

 

Styl używany dla stopki stron raportu.

 

 

Header

 

string Header { get; }  

ReadOnly Property Header As String

 

Styl używany dla nagłówka stron raportu.

 

 

Normal

 

 

string Normal { get; }  

ReadOnly Property Normal As String

 

Styl domyślny wszystkich elementów raportu. Jest używany, gdy żaden inny styl dla elementu nie został zdefiniowany.

 

 

 

TableAltRow

 

 

string TableAltRow { get; }  

ReadOnly Property TableAltRow As String

 

Styl używany w komórkach parzystych wierszy tabeli.

 

 

 

TableErrorCell

 

 

string TableErrorCell { get; }  

ReadOnly Property TableErrorCell As String

 

Styl używany dla komórek tabeli danych archiwalnych zawierających niepoprawną wartość.

 

 

 

TableHeader

 

 

string TableHeader { get; }  

ReadOnly Property TableHeader As String

 

Styl używany dla komórek nagłówka tabeli.

 

 


 

TableRow

 

 

string TableRow { get; }  

ReadOnly Property TableRow As String

 
 

Styl używany w komórkach wierszy tabeli. Jeżeli styl TableAltRow jest zdefiniowany, to styl TableRow dotyczy tylko wierszy nieparzystych.