5.6.2 Metody

 

 

AddNumPagesField

 

 

ReportParagraph AddNumPagesField();

Function AddNumPagesField() As ReportParagraph      

 

Metoda dodaje do paragrafu pole specjalne oznaczające sumaryczną liczbę stron raportu. Typowo metoda jest stosowana dla paragrafów wstawionych do nagłówka lub stopki raportu.

 

Metoda zwraca obiekt paragrafu.

 

Przykład:

 

report.Footer.AddParagraph(”Strona ”).AddPageField().AddText(” z ”).AddNumPagesField()

 

Powyższe wywołanie wstawia do stopki raportu tekst zawierający bieżący numer strony i liczbę stron raportu. Sekwencyjne wywołanie kolejnych metod  klasy ReportParagraph jest możliwe, ponieważ każda z tych metod zwraca własny obiekt paragrafu.

 

 

 

AddPageField

 

ReportParagraph AddPageField();

Function AddPageField() As ReportParagraph      

 

 

Metoda dodaje do paragrafu pole specjalne oznaczające bieżący numer strony raportu. Typowo metoda jest stosowana dla paragrafów wstawionych do nagłówka lub stopki raportu.

 

Metoda zwraca obiekt paragrafu.

 

 

 

 

AddText

 

ReportParagraph AddText(string  aText);

Function AddText(ByVal aText As  String) As ReportParagraph   

 

Metoda dodaje do paragrafu tekst określony parametrem aText. Tekst jest dopisywany do tekstu wcześniej wstawionego do paragrafu (zazwyczaj w momencie tworzenia paragrafu).

 

Metoda zwraca obiekt paragrafu.