5.7 Klasa ReportImage

Klasa reprezentuje obrazek umieszczony w treści raportu, nagłówka lub stopki. Obiekty klasy ReportImage tworzone są przy pomocy metody AddImage udostępnianej przez klasy Report i ReportHeaderFooter.