5.18.1 Właściwości

 

 

AggrName

 

string AggrName { get; set;}  

Property AggrName As String

 

Właściwość określa nazwę agregatu wartości historycznych zmiennej procesowej.

 

 

 

ItemName

 

 

string ItemName { get; set;}  

Property ItemName As String

 

W zależności od kontekstu użycia właściwość określa:

 

- nazwę zmiennej procesowej, której wartości archiwalne są odczytywane;

- nazwę pola kolekcji danych przekazanej do wykresu.

 

 

 

MigraSeries

 

MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Charts.Series MigraSeries { get; }  

ReadOnly Property MigraSeries As MigraDoc.DocumentObjectModel.Shapes.Charts.Series

 

Właściwość zwraca bazowy obiekt serii biblioteki MigraDoc.