5.18 Klasa ReportChartSeries

 

 

Klasa reprezentuje obiekt serii danych wstawionej do wykresu. Obiekty klasy ReportChartSeries tworzone są przy pomocy metody AddSeries klasy ReportChart.