5.16.1 Właściwości

 

 

Content

 

string Content { get;}  

ReadOnly Property Content As String

 

Właściwość udostępnia zawartość komórki tabeli po konwersji na postać tekstową.

 

Status

 

StatusOpc Status { get; }  

ReadOnly Property Status As Askom.Ascent.StatusOpc

 

Właściwość udostępnia status wartości komórki tabeli.

 

 

TimeStamp

 

DateTime TimeStamp { get; }  

ReadOnly Property TimeStamp As DateTime

 

Właściwość udostępnia stempel czasu wartości komórki tabeli. Dotyczy tylko tabel tworzonych na podstawie zapytań o dane archiwalne.

 

 

Value

 

object Value { get;}  

ReadOnly Property Value As Object

 

Właściwość udostępnia wartość komórki tabeli w postaci źródłowej.