3.4.5  Wprowadzenie wzorców

 

Wykonamy jeszcze jedną zmianę w aplikacji. Chcemy pokazać jeszcze diagram zbiorczy ze wszystkimi pomiarami. Na tym diagramie będziemy wyświetlać tylko miernik i liczbową wartość pomiaru. Ponieważ każdy pomiar ma wyglądać identycznie, a nie chcemy wielokrotnie kopiować obiektów, to posłużymy się mechanizmem wzorców.

Przechodzimy do edycji diagramu Pomiar, zaznaczamy obiekty miernika i wartości pomiaru, a następnie przyciskamy klawisz ctrl-p. Spowoduje to utworzenia wzorca złożonego z wybranych obiektów.

Rys. Wzorzec kompozycji obiektów: Miernik i Liczba.

 

W panelu właściwości zmieniamy nazwę wzorca na WzorPomiar. Można zauważyć, że wzorzec ma już automatycznie dodany parametr. Wynika to z faktu, że diagram z którego pochodziły obiekty taki parametr też posiadał. Chociaż nie jest to konieczne, usuniemy ten parametr (przyciskiem -), a następnie założymy nowy o innej nazwie. Zaznaczamy wszystkie obiekty wzorca klawiszem ctrl-a. W panelu właściwości zmieniamy nazwę głównej zmiennej na %WZmienna. Ponieważ taki parametr jeszcze nie istnieje, program spyta czy ma on zostać założony – ustawiamy wartość domyślną na Pomiar1  i akceptujemy utworzenie parametru. Pozostało jedynie zapisać wzorzec w pliku (np. komendą Zapisz z menu kontekstowego zakładki Wzorzec WzorPomiar).

Wracamy do edycji diagramu Pomiar. Usuwamy obiekty miernika i wartości pomiaru, w ich miejsce wstawiamy wzorzec. W panelu Przybornik z zakładki Wzorce wybieramy wzorzec WzorPomiar, a w obszarze diagramu pokazujemy miejsce umieszczenia wzorca. Po kliknięciu na dowolnym fragmencie osadzonego wzorca w panelu właściwości zobaczymy, że mamy możliwość zmiany tylko właściwości osadzenia – nie ma dostępu do obiektów umieszczonych wewnątrz wzorca. Pozostaje nam tylko ustawić wartość parametru wzorca WZmienna. W polu edycyjnym wprowadzamy %Zmienna. Efektem tego będzie przekazanie od obiektów wzorca (poprzez parametr WZmienna) nazwy zmiennej pomiarowej z parametru Zmienna diagramu. Po zmianie diagram powinien działać identycznie z poprzednią wersją.

Utworzymy teraz nowy diagram o nazwie Wszystkie. Wstawiamy do diagramu dwie instancje wzorca WzorPomiar. Jako wartość parametru WPomiar podajemy odpowiednio nazwy zmiennych Pomiar1 i Pomiar2. We właściwościach panelu Info okna Start, ustawiamy diagram Wszystkie  jako diagram domyślny. Na koniec do diagramu Menu  dodamy jeszcze jeden przycisk, który będzie wykonywał akcję ^OpenWindow(null,Info,Wszystkie,null).

W trybie wykonania aplikacja powinna wyglądać w sposób zbliżony do poniższego.

Rys. Edycja diagramu - efekt powielenia obiektów przy użyciu wzorca.

 

Spróbujmy jeszcze sprawdzić jak zachowa się aplikacja po zmianie wzorca. Przesuńmy we wzorcu wartość tekstową pomiaru w wolne miejsce w obszarze miernika. Po zapisaniu wzorca, wszystkie diagramy automatycznie dostosują się do jego nowej postaci.