3.4.2  Utworzenie diagramów

 

Kolejny krok to utworzenie dwóch diagramów. Można by to zrobić klikając podwójnie na elemencie Diagramy  panelu eksploratora aplikacji. Chcemy jednak  żeby rozmiary diagramów były zgodne z rozmiarami paneli. Ponieważ nie chcemy ustawiać rozmiarów ręcznie, to zastosujemy komendę Utwórz dopasowany diagram z menu kontekstowego panelu okna.  Wykonujemy komendę dwa razy dla obu paneli i tworzymy diagramy:  Menu i Pomiar. Zgodne rozmiary paneli i diagramów pozwolą na edycję diagramów w takim rozmiarze w jakim będą one wyświetlane. Jeżeli edycyjne rozmiary diagramów będą niezgodne z rozmiarami paneli, to sposób wyświetlenia zależy od właściwości Stałe rozmiary diagramu. Wybranie wartości Nie (np. przez podwójne kliknięcie w polu wartości) spowoduje, że diagramy zostaną odpowiednio przeskalowane. Można też wybrać kolor tła diagramu, ewentualnie obrazek (tapetę) wyświetlaną w tle.

Rozpoczynamy od edycji diagramu Menu. W panelu Przybornik wybieramy obiekt Przycisk, a następnie na diagramie zaznaczamy miejsce, w którym chcemy umieścić przycisk. Celem jest uzyskanie diagramu pokazanego na ilustracji.

Rys. Edycja diagramu - dodanie obiektu Przycisk.

 

Można dostosować wygląd obiektu do własnych wymagań zmieniając właściwości odpowiedzialne za typ, kształt i kolorystykę. Obiekt z ilustracji ma wybrany typ Standardowy przycisk Windows oraz margines tekstu ustawiony na 20%. Dodatkowo warto zmienić właściwość Typ kursora na Hand. Spowoduje to, że w trakcie wykonania aplikacji kursor myszki będzie zmieniał kształt po najechaniu na przycisk. Tekst Koniec należy wpisać we właściwości Tekst wyłączenia  w grupie właściwości stanowych obiektu.

Zadaniem obiektu będzie zakończenie pracy aplikacji. W tym celu należy w obsłudze zdarzenia Włączenie przycisku wpisać wywołanie akcji Terminate.

Rys. Okno edycji właściwości przycisku - deklaracja akcji.

 

Po wejściu do okna edycji właściwości z menu Akcje/Sterowanie aplikacją wybieramy akcję Terminate. Spowoduje to wpisanie do pola edycyjnego treści akcji operatorskiej. Znak ^ jest przedrostkiem oznaczającym, że definicja właściwości jest treścią akcji operatorskiej.

Można teraz przejść do edycji diagramu Pomiar. Rozpoczynamy od umieszczenia na diagramie dwóch obiektów typu Tekst, jednego obiektu Miernik oraz jednego obiektu Wykres.

Rys. Edycja diagramu - dodanie obiektów: Miernik i Wykres.

 

Diagram powinien wyglądać w sposób zbliżony do powyższego. Obiekty Tekst na razie nie wyświetlają żadnych informacji. 

Obiekt Tekst umieszczony w górnej części diagramu będzie wyświetlał opis zmiennej pomiarowej pobierany z bazy zmiennych procesowych. W polu właściwości Główna zmienna  używamy przycisku +. W oknie selekcji zmiennych wybieramy zmienną Pomiar1. Następnie w polu właściwości Text rozpoczynamy edycję wartości wprowadzając znak @. Znak @ oznacza odwołanie do atrybutu zmiennej procesowej. Wyświetlona zostanie lista wszystkich atrybutów, należy wybrać atrybut Description. W efekcie właściwość Text powinna przyjąć wartość @Description, co oznacza wyświetlenie zawartości atrybutu Description (Opis zmiennej) dla zmiennej głównej obiektu. Po wykonanych zmianach na diagramie powinien pojawić się opis zmiennej.

W obiekcie Miernik ustawiamy właściwość Główna zmienna  na wartość  Pomiar1, a w polu właściwości Wartość  wprowadzamy znak #. Oznacza on odwołanie do wartości zmiennej głównej obiektu. Wskazówka miernika powinna się odchylić zgodnie z aktualną wartością zmiennej Pomiar1, odczytywanej ze sterownika lub wymuszanej poprzez panel Podgląd zmiennej.

W drugim obiekcie Tekst ustawiamy właściwość Główna zmienna  na wartość  Pomiar1, a w polu właściwości Tekst # oraz zmieniamy Wyrównywanie w poziomie na Wyśrodkowanie. Po zmianach obiekt pokaże aktualną wartość kontrolowanej zmiennej.

W obiekcie Wykres ustawiamy właściwość Główna zmienna  na wartość  Pomiar1. Obiekt ma wstępnie założoną jedną serię pomiarową.

Poniższa ilustracja pokazuje panel właściwości, tym razem w trybie kompaktowym. Należy wybrać zakładkę Serie.  Na liście serii będzie dostępna pojedyncza seria. Dodatkowe serie można byłoby dodać stosując przyciski paska narzędziowego położonego poniżej listy serii. W prawej części panelu we właściwości Nazwa zmiennej wprowadzamy wartość @Name.

Rys. Parametryzacja obiektu Wykres - definicja serii pomiarowej.

 

Oznacza to odwołanie do atrybutu Name zmiennej głównej, czyli w praktyce do nazwy zmiennej głównej. Alternatywny sposób parametryzacji to podanie nazwy zmiennej bezpośrednio we właściwościach serii, bez wprowadzania nazwy zmiennej głównej.

Po wykonaniu powyższych czynności uzyskujemy końcową postać diagramu pokazaną poniżej.

Rys. Końcowa postać edycji diagramu.

 

Pozostały jeszcze do wykonania ostatnie czynności konfiguracyjne. Wracamy do parametryzacji okna Start. W ustawieniach paneli Menu i Info należy ustawić właściwość Domyślny diagram  odpowiednio na Menu i Pomiar. W panelu eksploratora wybieramy Ustawienia stanowisk i w zakładce Opcje startowe  wybieramy okno Start  jako okno początkowe aplikacji.

Możemy teraz wykonać test pracy aplikacji.  Pierwszy wariant to utworzenie przy pomocy kreatora skrótu uruchamiającego aplikację. Prostszy sposób (ale nadający się wyłącznie do uproszczonego testu) to wybranie panelu edycyjnego okna Start i z paska narzędziowego edycji okien wybrać komendę Uruchamianie/Uruchom normalnie. W efekcie uruchomienia okna powinniśmy uzyskać efekt zbliżony do pokazanego na poniższej ilustracji.

Rys. Podgląd diagramu.