2.8  Uruchomienie aplikacji w trybie przeglądarki

 

Pierwszym krokiem w procesie uruchomienia aplikacji w wersji przeglądarkowej jest stworzenie nowego stanowiska, w kontekście którego będą uruchamiane wszystkie instancje aplikacji na komputerach klienckich. W tym celu w panelu roboczym Stanowiska należy korzystając z menu kontekstowego węzła Serwery użyć komendę Nowe stanowisko…. Wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe.

Rys. Okno tworzenia nowego stanowiska.

 

Należy teraz podać nazwę stanowiska oraz w polu Typ stanowiska wybrać typ Terminal WWW. Zostanie utworzone nowe stanowisko w obszarze SERWERY . Będzie ono dziedziczyło ustawienia z tego obszaru. W naszym przykładzie nie trzeba nic więcej parametryzować, ale w przypadkach bardziej złożonych wymagana byłaby np. odpowiednia parametryzacja kanałów komunikacyjnych i archiwów.

Kolejnym krokiem jest opublikowanie aplikacji Asix.Evo na serwerze internetowym IIS. Warunkiem wstępnym jest zainstalowanie i odpowiednie skonfigurowanie serwera IIS – najlepiej użyć do tego programu instalacyjnego pakietu Asix.Evo. Do publikacji aplikacji używana jest komenda Publikuj… z menu Plik. Na następnej ilustracji pokazano przykładową parametryzację procesu publikacji.

Rys. Okno publikacji aplikacji.

 

Najważniejsze opcje to Nazwa publikowanej aplikacji (używanej  następnie jako część adresu www) i Nazwa terminala, która musi być nazwą utworzonego wcześniej stanowiska typu Terminal WWW.

Po wykonaniu operacji publikacji aplikacja jest już dostępna. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej należy podać  adres aplikacji Asix.Evo jako localhost\evonet\zegar. W miejsce localhost można podać nazwę lub adres ip komputera.

UWAGA:

W przypadku korzystania z wersji demonstracyjnej lub braku licencji Asix4Internet dostęp do aplikacji będzie możliwy tylko na komputerze, na którym uruchomiony jest serwer IIS.

 

Poniższa ilustracja pokazuje diagram naszej aplikacji w przeglądarce Internet Explorer.

Rys. Okno aplikacji w przeglądarce IE.