3.4.3  Sygnalizacja przekroczeń

 

Kolejnym krokiem w rozwoju naszej aplikacji będzie dodanie sygnalizacji o przekroczeniu przez pomiar wartości górnego ograniczenia. Wartość ograniczenia wprowadziliśmy wcześniej w bazie zmiennych w atrybucie Maksimum krytyczne.

Obiekt Miernik  posiada wbudowany mechanizm oznaczania na skali zakresów poprawności pomiarów. W pierwszym kroku włączamy sygnalizację ustawiając właściwość Pokaż limity na Tak. Pozostaje ustawić zakresy. Ponieważ chcemy tyko pokazywać przekroczenie maksimum krytycznego, to właściwości  Wartość LL i Wartość L ustawiamy na 0, a Wartość H i Wartość HH na @LimitHiHi. W efekcie, zakres od 0 do wartości atrybutu LimitHiHi (maksimum krytyczne) będzie traktowany jako zakres wartości normalnych – na skali będzie rysowane oznaczenie w kolorze właściwości Kolor wartości normalnej. Zakres powyżej maksimum krytycznego kontrolowanej zmiennej będzie oznaczony kolorem podanym we właściwości Kolor HH. Oprócz oznaczenia zakresów na skali miernika, będziemy jeszcze zmieniać kolor wskazówki w zależności od aktualnej wartości pomiaru. W tym celu we właściwości Kolor wskazówki należy wprowadzić wyrażenie pokazane na poniższej ilustracji.

Rys. Deklaracja wyrażenia zmieniającego kolor wskazówki Miernika w zależności od wartości zmiennej procesowej.

 

Wyrażenie ma postać wyrażenia arytmetycznego warunek?wartość_dla_true:wartość_dla_false. Interpretacja pokazanego wyrażenie jest następująca: jeżeli wartość zmiennej głównej Variable() jest większa od wartości limitu krytycznego zmiennej głównej (Attribute(LimitHiHi)), to użyj kolor Red, w przeciwnym wypadku użyj kolor Black.

W końcowym efekcie powinniśmy uzyskać postać miernika pokazaną poniżej.

Rys. Obiekt Miernik z zadeklarowaną zmianą kolorow w zależności od wartości zmiennej procesowej.

 

Przejdziemy teraz do obiektu Liczba pokazującego wartość zmiennej. Oprócz sygnalizacji przekroczenia, będziemy również chcieli w specjalny sposób obsłużyć błędy odczytu zmiennej. Za kolor wyświetlanego teksu odpowiada właściwość Kolor znajdująca się w grupie właściwości stanowych. Moglibyśmy użyć wyrażenia podobnego do tego zastosowanego w obiekcie miernika, ale w tym przypadku użyjemy  mechanizmu właściwości stanowych.

W panelu właściwości wybieramy zakładkę Właściwości stanowe, a następnie używamy przycisku  paska narzędziowego znajdującego się poniżej listy stanów. Początkowo na liście znajduje się tylko zawsze istniejący Stan podstawowy. Użycie przycisku spowoduje dodanie nowego stanu, na liście  pojawi się dodatkowy stan jako Stan [1]{}. W grupie stanowej znajduje się identyczny zestaw właściwości jak w tzw. grupie podstawowej oraz jedna dodatkowa właściwość Warunek stanu.

Rys. Deklaracja zmiany koloru obiektu Liczba w zależności od wartości zmiennej procesowej.

 

Jako warunek stanu wprowadzamy wyrażenie =Variable()>Attribute(LimitHiHi). Właściwość Kolor ustawiamy na Red. Warunek stanu przyjmuje wartość true wtedy, gdy wartość zmiennej głównej przekroczy maksimum krytyczne. W tym momencie wszystkie ustawienia zdefiniowane jawnie w grupie (w naszym przypadku właściwość Kolor) będą miały pierwszeństwo przed wszystkimi ustawieniami we wcześniejszych grupach – po przekroczenia limitu wartość zmiennej będzie wyświetlana w kolorze czerwonym.

Dodajemy do obiektu kolejny stan – warunek stanu ustawiamy na =VarIsNotGood(), właściwość Tekst na Brak danej, a właściwość Kolor na Yellow. W efekcie, gdy status głównej zmiennej będzie niepoprawny, to zamiast wartości zmiennej będzie wyświetlony tekst Brak danej w kolorze żółtym. Należy zwrócić uwagę, że w momencie, gdy oba dodatkowe stany będą aktywne, to pierwszeństwo będzie miała definicja właściwości kolor w ostatniej grupie stanowej.