3.2  Przegląd konfiguracji

 

Aplikacja została wstępnie skonfigurowana. Przyjrzymy się teraz ustawieniom wykonanym przez kreator.

Wybieramy panel Stanowiska (jeżeli nie był otwarty to używamy komendy Stanowiska  z menu  Widok). W panelu pokazana jest aktualna hierarchia stanowisk: w obszarze Serwery umieszczone jest nasze stanowisko robocze oraz dodatkowa stacja operatorska Stacja_OP_1. Ustawienia parametrów aplikacji są hierarchiczne. Znaczy to, że ustawienia wykonane w obszarze Serwery obowiązują także na podrzędnych stanowiskach, o ile nie zostaną tam zmienione.

Wybieramy węzeł Serwery i przechodzimy do panelu Eksplorator aplikacji (jeżeli nie był otwarty to używamy komendy Eksplorator aplikacji  z menu  Widok).

Klikamy podwójnie na węźle Ustawienia globalne i otwartym panelu roboczym wybieramy zakładkę Komunikacja. W wyświetlanej tabelce znajdują się dane opisujące role jaką pełnią w aplikacji poszczególne stanowiska. Szczególnie istotny jest adres stanowiska. Dla stanowisk serwerowych powinien być podany właściwy adres IP lub systemowa nazwa komputera. Jeżeli nazwa stanowiska i nazwa komputera są identyczne, to adres może pozostać pusty.

Wybieramy węzeł Ustawienia stanowisk i otwieramy zakładkę Źródła danych. Możemy zauważyć, że nasza baza zmiennych AsixVarBase została wybrana jako baza aktywna, ładowana przy starcie aplikacji. Przechodzimy do zakładki Źródła danych. W ramce Ustawienia źródła danych procesowych wybrany jest tryb pracy z wykorzystaniem serwera danych – typowy tryb pracy w przypadku odczytu danych bezpośrednio ze sterowników. Przy pomocy przycisku   można ponownie uruchomić program Architekt w celu zmiany konfiguracji kanałów komunikacyjnych i archiwów lub modyfikacji zawartości bazy definicji zmiennych.

Od momentu zakończenia pracy kreatora serwer danych powinien już pracować. Ikonę serwera można znaleźć w systemowym pasku zadań.

 

Rozwijamy węzeł Bazy definicji zmiennych w panelu eksploratora aplikacji. Otwieramy panel przeglądu zmiennych klikając na węźle bazy AsixVarbase. W otwartym panelu powinniśmy zobaczyć definicje zmiennych wprowadzonych wcześniej do bazy w programie Architekt. W przypadku baz typu XML możliwa byłaby bezpośrednia edycja zmiennych. Dla baz MDB można tylko przeglądać bazę. Bazy MDB są tworzone wyłącznie za pośrednictwem programu Architekt.

 

Korzystając z węzła Kanały panelu eksploratora otwieramy panel roboczy konfiguracji kanałów.

Rys. Panel roboczy konfiguracji kanałów.

Na liście kanałów znajduje się kanał Pomiary  użyty wcześniej przy definicji zmiennych w programie Architekt. Po prawej stronie panelu pokazany jest sposób zdefiniowania wybranego kanału w poszczególnych obszarach i stanowiskach aplikacji.

Z każdym kanałem związany jest drajwer odpowiedzialny za pozyskiwanie wartości zmiennych. W przypadku korzystania z kanałów serwera danych, zawsze należy korzystać z kanału typu Asix6. Rzeczywisty typ drajwera komunikacyjnego wynika z definicji zapisanej w konfiguracji serwera danych.

Korzystając z węzła Archiwa panelu eksploratora otwieramy panel roboczy konfiguracji archiwów.

Rys. Panel roboczy konfiguracji archiwów.

 

Podobnie jak w przypadku kanałów, dla archiwów tworzonych przez moduł Aspad wbudowany w serwer danych, jako typ archiwum zawsze należy wybierać Asix.