2.3  Edycja okna startowego

 

Kolejnym krokiem jest utworzenia okna, w którym będzie wyświetlony diagram Zegar. Okno to będzie uruchamiane automatycznie na starcie programu w trybie aplikacyjnym.

W systemie Asix.Evo diagramy obrazujące stan procesu wyświetlane są zawsze w ramach okna. Okna są obiektami systemu Windows i posiadają typowe właściwości okien, np. linia nagłówka, menu, ramka. Wewnątrz okna w tzw. panelach wyświetlane są diagramy. W każdej aplikacji jest zdefiniowane przynajmniej jedno okno.

Tworzymy nowe okno poprzez użycie komendy Utwórz okno z menu kontekstowego elementu Okna drzewa eksploratora aplikacji. Następnie zmieniamy nazwę okna we właściwości  Nazwa okna, oraz ustalamy rozmiar okna. Ustawienie rozmiaru okna jest bardzo istotne, ponieważ jest to rzeczywisty rozmiar okna w momencie uruchomienia aplikacji.

 Efekt jest widoczny na następnej ilustracji.

 

Rys. Panel edycji okna aplikacji.

 

 

Kolejny krok to dodanie do okna panelu. W naszej aplikacji wystarczający będzie pojedynczy panel wypełniający cały obszar okna. W tym celu należy wykonać:

  1. Z menu kontekstowego  okna wykonać komendę Dodaj Panel.

  2. Tryb dokowania panelu ustawić na Wypełnienie. (Podwójne kliknięcia w polu właściwości  Dokowanie przełączają kolejno dopuszczalne wartości.)

  3. Ustawić właściwość Domyślny diagram na Zegar. Właściwość ta określa jaki diagram zostanie wyświetlony w panelu w momencie otwarcia okna.  W trakcie dalszego działania aplikacji można załadować do panelu dowolny inny diagram.

Efekt tych działań pokazany jest poniżej.

Rys. Panel edycji okna aplikacji - widok z wstawionym panelem.