2.2  Edycja diagramu zegara

 

Pierwszym krokiem w budowie naszej aplikacji będzie utworzenie diagramu, w którym następnie umieścimy obiekt pokazujący aktualny czas. W tym celu po kliknięciu prawym przyciskiem na elemencie Diagram eksploratora aplikacji z menu kontekstowego wybieramy komendę Utwórz diagram. Poniższa ilustracja pokazuje okno programu AsixEvo, w którym w centralnym panelu wyświetlany jest diagram w trybie edycji. W panelu właściwości pokazywane są wartości wszystkich właściwości opisujących parametry diagramu. Panel Właściwości jest podstawowym elementem używanym w trakcie edycji diagramów i okien. W przedstawionym przypadku została już zmieniona nazwa diagramu na Zegar, kolor tła diagramu, oraz właściwość Stałe rozmiary. Dostępne są dwa układy panelu właściwości: klasyczny i kompaktowy. Tryb pracy można zmienić korzystając z przycisku   w górnym prawym narożniku panelu. W pierwszym przykładzie będziemy korzystać z układu klasycznego, w którym wszystkie właściwości pokazywane są na jednej liście.

 

Na poniższej ilustracji została już zmieniona nazwa diagramu na Zegar, kolor tła diagramu, oraz właściwość Stałe rozmiary.

 

Rys. Okno edycji diagramu.

 

Kolor tła został zmieniony przy pomocy specjalizowanego okna wyboru koloru, otwieranego przy pomocy wskazanego poniżej przycisku w polu edycyjnym właściwości Kolor tła.

Rys. Opcja wyboru koloru tła diagramu.

 

Zestaw dostępnych przycisków może się różnić w zależności od typu właściwości.

Ustawienie właściwości Stałe rozmiary na Nie powoduje, że w trakcie wykonywania aplikacji rozmiar diagramu będzie dopasowywał się automatycznie do rozmiaru okna, w którym będzie wyświetlany. Wartość właściwości typu Tak/Nie zmienia się najszybciej poprzez podwójne kliknięcie w obszarze wartości.

Kolejnym krokiem będzie umieszczenie na diagramie obiektu typu Tekst, który będzie wyświetlał aktualną datę i godzinę. W tym celu należy:

  1. Uaktywnić panel Przybornik. (menu Widok > Przybornik)

  2. Rozwinąć sekcję Obiekty przybornika.

  3. Wybrać przez kliknięcie obiekt typu Tekst.

  4. Przy pomocy myszki zaznaczyć w polu diagramu obszar, w którym aktualny czas będzie wyświetlany.

Następna ilustracja pokazuje okno programu po wykonaniu tych czynności.

 

Rys. Okno edycji diagramu - po wstawieniu obiektu Tekst.

 

Obiekt Tekst jeszcze nie wyświetla niczego. Żeby to zmienić należy w panelu Właściwości zlokalizować właściwość Tekst obiektu.

Rys. Obiekt Tekst - określanie treści.

 

Przy pomocy ostatniego z przycisków otwieramy okno wyboru zmiennej procesowej.

Rys. Okno wyboru zmiennej.

 

Na tym etapie dostępny jest tylko predefiniowany zestaw zmiennych systemowych opisujących wewnętrzny stan aplikacji. Zmiennych tych nie trzeba definiować. Poza tym zmienne te są używane tak samo jak zmienne procesowe pobierane ze sterowników PLC i mierników. Należy wybrać zmienną  DateTime, której wartość jest zawsze równa aktualnemu czasowi.

Efekt tych operacji pokazany jest na następnej ilustracji. Zmienione zostały też właściwości Kolor i Styl czcionki. Wartości zmienionych właściwości wyświetlane są pogrubioną czcionką.

W polu właściwości Tekst znajduje się wartość &DateTime. Znak & jest skrótową notacją oznaczającą odwołanie do wartości zmiennej procesowej podanej po znaku & (inne metody odwołania do wartości zmiennych  zostaną podane w następnych rozdziałach dokumentacji). Ponieważ wartość zmiennej jest typu DateTime (nie mylić z nazwą zmiennej), to obiekt automatycznie formatuje wyświetlany tekst zgodnie z ustawieniami systemowymi daty i czasu (metody jawnego formatowania zostaną podane w następnych rozdziałach).

 

Rys. Okno edycji diagramu - po parametryzacji obiektu Tekst.