3.5  Dodanie stanowiska terminalowego

 

W trakcie zakładania naszej aplikacji utworzyliśmy tylko pojedyncze stanowisko. Jest to wystarczające w przypadku prostych aplikacji działających na pojedynczym komputerze. Teraz jednak rozszerzymy projekt o pracę w konfiguracji sieciowej, w której pojedynczy komputer pełni rolę serwera danych dla grupy stanowisk terminalowych.

Rolę serwera będzie pełniło stanowisko, którego używaliśmy do tej pory. Musimy tylko założyć dodatkowe stanowisko terminalowe. Otwieramy panel Stanowiska i przy pomocy menu kontekstowego, komendą Nowe stanowisko, tworzymy nowe stanowisko w obszarze TERMINALE.

Rys. Tworzenie nowego stanowiska terminalowego.

 

Istotne jest aby w ramce Ustawienia komunikacji  ustawić typ stanowiska na Terminal.

Stanowisko zostało utworzone. Pozostaje jeszcze skonfigurować kilka ustawień w szczególności sposób obsługi kanałów komunikacyjnych i archiwów. Rozpoczynamy od zakładki Komunikacja  w panelu Ustawienia globalne.

Rys. Ustawienia globalne dla stanowiska.

 

Wszystkie parametry powinny być już poprawnie ustawione. Ale należy zweryfikować poniższe ustawienia:

  1. Czy typ stanowiska jest ustawiony prawidłowo? Dla stanowiska, które będzie udostępniało dane koniecznie musi być wybrany typ Serwer.

  2. Czy w kolumnie Adres stanowiska znajdują się poprawne wartości? Adres ten służy do lokalizacji stanowiska w sieci. W przypadku serwera musi być to systemowa nazwa komputera lub jego adres IP. Parametr nie jest istotny dla stanowisk terminalowych. Terminale nigdy nie są bezpośrednio adresowane. Poza tym w kontekście stanowiska terminalowego można uruchomić dowolną liczbę komputerów.

 

W panelu pokazany jest numer portu TCP, który będzie używany do komunikacji pomiędzy stanowiskami. Ważne jest, aby ten port był odblokowany w systemowej zaporze ogniowej.

Przechodzimy teraz do panelu Stanowiska i wybieramy w nim obszar TERMINALE. Wszystkie dalsze ustawienia będziemy podawać dla tego obszaru. Stanowisko Terminal będzie dziedziczyło wszystkie ustawienia z powodu przynależności do obszaru.

Wybieramy panel Ustawienia stanowisk i wykonujemy następujące zmiany w konfiguracji:

 

  1. W zakładce Opcje startowe zaznaczamy okno Start jako okno startowe aplikacji.

  2. W zakładce Źródła zmiennych zaznaczamy bazę AsixVarbase jako bazę aktywną.

  3. W zakładce Źródła danych w ramce Ustawienia źródła danych Asix wybieramy Nie używaj.

  4. W zakładce Zabezpieczenia jako użytkownika domyślnego wybieramy użytkownika Administrator. To ustawienie ułatwi obsługę naszej aplikacji testowej. Normalna użytkowa aplikacja powinna posiadać w pełni skonfigurowany system zabezpieczeń z dodanym interfejsem do logowania użytkownika.

Kolejnym krokiem jest właściwa parametryzacja kanałów komunikacyjnych. W panelu  eksploratora aplikacji wybieramy węzeł Kanały.

Rys. Parametryzacja kanałów komunikacyjnych dla stanowiska terminalowego.

 

W lewej części panelu Kanały  znajduje się lista wszystkich kanałów komunikacyjnych aplikacji. W prawej części pokazane są drajwery komunikacyjne powiązane z wybranym kanałem. Powiązanie dotyczy stanowiska/obszaru wybranego w panelu Stanowiska. Aktualnie wybrane stanowisko/obszar jest też wyświetlone w opisie zakładki panelu Kanały oraz na pasku statusowym głównego okna programu. Naszym zadaniem jest dodanie, w kontekście obszaru TERMINALE, do kanału POMIARY drajwera komunikacyjnego typu Network (o ile taki drajwer nie został już dodany). Wykonujemy to przy pomocy przycisku + paska nawigacyjnego umieszczonego w dolnej części sekcji kanałów. W parametrach drajwera bardzo istotne jest ustawienie właściwości Stanowiska. Jest to lista stanowisk typu serwerowego, z których  stanowisko terminalowe będzie mogło pobierać dane . Należy wybrać nazwę naszego jedynego stanowiska serwerowego aplikacji.

W analogiczny sposób musimy jeszcze ustawić sposób odczytu danych archiwalnych w paneli Archiwa.

Rys. Parametryzacja archiwów dla stanowiska terminalowego.

 

Należy wybrać sieciowy typ archiwum oraz zaznaczyć nasze stanowisko serwerowe jako źródło odczytu danych.

Konfiguracja stanowiska terminalowego została zakończona. Można przejść do testu działania. W tym celu należy uruchomić stanowisko serwerowe oraz jedno lub kilka stanowisk terminalowych. Należy pamiętać, aby w trakcie tworzenia skrótów startowych dla stanowisk terminalowych, ustawić w kreatorze opcje Uruchom jako na wersję Terminal.

W trakcie działanie aplikacji w konfiguracji sieciowej można kontrolować stan systemu poprzez panel Połączenia  dostępny z panelu eksploratora aplikacji – węzeł Diagnostyka/Połączenia.

Rys. Panel podglądu aktywnych połączeń dla stanowisk.

 

W panelu można zobaczyć wszystkie aktywne połączenia oraz podstawowe informacje o poszczególnych stanowiskach.