3.4.4  Dodanie parametrów diagramu

 

Uzyskaliśmy teraz końcową postać wizualną diagramu Pomiar. Naszym celem jest jednak pokazanie dwóch pomiarów. Moglibyśmy oczywiście zrobić kopię diagramu Pomiar i zamienić wszystkie odwołania do zmiennej Pomiar1 na zmienną Pomiar2. Ponieważ oba diagramy mają wyglądać tak samo, lepszym rozwiązaniem jest użycie mechanizmu diagramów parametryzowanych. Będziemy posiadać tylko jeden diagram służący do pokazywania dowolnej liczby zmiennych. W przypadku późniejszych ewentualnych zmian będziemy musieli modyfikować tylko ten jeden diagram.

Rozpoczynamy od dodania parametru. Klikamy w obszarze diagramu poza granicami obiektów. W panelu właściwości zostaną pokazane parametry diagramu. Wybieramy linię Parametry, a następnie przyciskiem + dodajemy parametr i definiujemy go zgodnie z poniższą ilustracją.

Rys. Deklaracja parametru dla diagramu.

 

W kolejnym kroku zaznaczamy wszystkie obiekty diagramu. W panelu właściwości zostaną pokazane tylko właściwości wspólne dla wszystkich czterech obiektów diagramu.

Rys. Właściwości wspólne obiektów.

 

Zmieniamy właściwość Główna zmienna  na wartość %Zmienna. Prefiks % oznacza odwołanie do parametru diagramu. Ponieważ parametryzowaliśmy nasze obiekty w taki sposób, żeby nazwa zmiennej pojawiała się tylko we właściwości Główna zmienna, to po zmianie definicji nasze obiekty są całkowicie przełączone na pokazywanie zmiennej podanej w parametrze diagramu. Nie powinniśmy zauważyć żadnej zmiany w wyglądzie i działaniu diagramu, wartość domyślna parametru jest równa Pomiar1, czyli w dalszym ciągu pokazujemy te same dane.

Wracamy do edycji diagramu Menu. Dodamy dwa przyciski służące do przełączania diagramów. Ponieważ chcemy zachować jednorodną stylistykę, to zaznaczamy przycisk Koniec i dwukrotnie przyciskamy klawisz ctrl-d tworząc dwie kopie obiektu. Modyfikujemy właściwość Tekst włączenia  obu nowych obiektów. Zmieniamy również akcje podane w obsłudze zdarzenia Włączenie przycisku. Akcja dla pierwszego przycisku powinna wyglądać tak:

^OpenWindow(null,Info,Pomiar,"Zmienna=Pomiar1")

Interpretacja akcji jest następująca: w oknie bieżącym (null) w panelu Info otwórz diagram Pomiar ustawiając wartość parametru Zmienna na Pomiar1.

W podobny sposób analogiczny należy zmodyfikować akcję dla przycisku drugiego.

Aplikacja jest gotowa, można ją uruchomić w trybie pełnym lub testowym. Efekt powinien wyglądać w sposób zbliżony do poniższego.

Należy zwrócić uwagę na to, jak obiekty dostosowują się do parametrów pobieranych z bazy definicji zmiennych (opis i zakres zmiennej).

 

Rys. Widok diagramu z możliwością przełączania się pomiędzy wariantami dla dwóch zmiennych.