4.2 Zmiana języka pracy

 

 W trakcie edycji aplikacji aktualny język może być przełączony przy użyciu komendy Wybór języka z menu Narzędzia.

Rys. Okno przełączania języka aplikacji i programu.

Korzystając z wyświetlonego okna, można dowolnie ustawić zarówno język aplikacji jak i język programu.

W trybie wykonywania aplikacji język można zmienić przy użyciu okienka panelu kontrolnego. Można też zaprojektować własny system przełączania języka wbudowany w diagramy aplikacji. W tym celu należy posłużyć się akcją operatorską SwitchLanguage. Akcja wymaga podania  parametru w postaci dwuliterowego kodu języka. Kody języków wyświetlone są w panelu ustawień języków w kolumnie Język.

Kod aktualnie wybranego języka pracy może być odczytany za pośrednictwem zmiennej systemowej ApplicationLanguageId.