14.3 Zarządzanie miernikami i limitami

 

W kolejnej zakładce Zarządzanie miernikami można wywołać okno Menadżera strażnika mocy, które służy do zarządzania limitami i miernikami złożonymi. Umożliwia ono również przypisywanie limitów zarówno miernikom prostym jak i złożonym oraz wywoływanie podglądu pracy mierników w postaci wykresu. Okno to może być dostępne dla operatorów aplikacji, jeżeli zostanie wywołane akcją operatorską PowerGuardManager().

 

Rys. Zarządzanie miernikami.

 

W zakładce Limity możemy dodawać i usuwać limity mierników. W przypadku mierników mocy limit jest rozumiany jako moc zamówiona. Limit może być statyczny - wtedy posiada zawsze stałą wartość, ale może też być dynamiczny - jeżeli jego wartość ma ulegać zmianom w czasie i być różna w kolejnych cyklach pracy. W przypadku wartości dynamicznych wszystkie wartości historyczne limitów są archiwizowane w bazie, aby możliwe było przeglądanie cyklów historycznych mierników z limitami, jakie faktycznie w danym czasie dla nich obowiązywały. Dodawać i zmieniać można tylko wartości dla cyklów przyszłych.

 

Rys. Zarządzanie limitami.

 

 

Jeżeli mamy stworzone jakieś limity, to w zakładce Mierniki możemy je przypisywać do poszczególnych mierników prostych lub złożonych, klikając w przycisk Edytuj miernik...

Po kliknięciu w przycisk Wyświetl wykres dla danego miernika wywołamy okno z wykresem, pozwalające obserwować interwały oraz średnią wartość prognozowaną w bieżącym cyklu. Ponadto, wykres wyświetla pionową linię czasu bieżącego, poziome linie limitu oraz poziomą linię, pokazującą jaka wartość jest bezpieczna dla pozostałych interwałów - tak aby całkowita średnia za cykl nie przekroczyła limitu. Wykres umożliwia także przegląd cyklów historycznych za pomocą przycisków nawigacyjnych z prawej strony. Okienko wykresu dla konkretnego miernika może być też wywoływane z wizualizacji przez operatora za pomocą akcji operatorskiej PowerGuardMeter(meterId).

 

Rys. Wykres pracy miernika.