1.1.1 Założenie nowego stanowiska

 

Aby założyć nowe stanowisko, należy wykonać komendę Nowe stanowisko z menu kontekstowego panelu.

Znaczenie parametrów stanowiska opisuje poniższa tabela.

Rys. Okno tworzenia nowego stanowiska.

 

Tab.: Parametry stanowiska.

Parametr

Znaczenie

Nazwa stanowiska

Nazwa identyfikująca stanowisko. W przypadku stanowisk typu serwerowego korzystne jest użycie nazwy zgodnej z systemową nazwą komputera, na którym stanowisko będzie uruchomione.

Obszar

Nazwa obszaru, w którym należy umieścić stanowisko. Będzie ono dziedziczyło ustawienia obszaru. Można też założyć stanowisko poza jakimkolwiek obszarem.

Kopiuj ustawienia z

Nazwa innego stanowiska lub obszaru, z którego należy skopiować ustawienia. Używane w przypadku tworzenia bliźniaczych stanowisk.

Typ stanowiska

Kluczowy parametr określający przeznaczenie stanowiska. W zależności od wybranego typu zmienia się zakres możliwych funkcji stanowiska. Dostępne są poniższe typy:

·         Serwer – stanowisko może udostępniać swoje dane innym stanowiskom, w systemie alarmów może pełnić rolę kontrolera sieciowego.

·         Terminal – terminal typu okienkowego, który w systemie sieciowym pełni wyłącznie rolę klienta pobierającego dane.

·         Terminal WWW – terminal typu WWW, wszystkie dane pozyskiwane są mechanizmami sieciowymi ze stanowisk typu serwer.

·         Wolnostojąca – stanowisko używane w konfiguracjach bez komunikacji sieciowej.

Protokół komunikacyjny

Protokół używane do komunikacji typu klient danych. Możliwe rodzaje protokołów to:

·         DuplexTcp – podstawowy tryb komunikacji w sieciach lokalnych. Można używać również w sieciach rozległych, jeżeli transmisja nie jest blokowana przez zaporę.

·         Tcp – protokół zbliżony do DuplexTCP, ale trochę mniej wydajny.

·         Http – protokół przeznaczony głównie dla terminali WWW. Terminal WWW może jednak stosować protokół DuplexTcp, jeżeli komunikacja nie jest blokowana przez zaporę.

Adres serwera

Adres serwera, który jednoznacznie identyfikuje stanowisko w sieci. Może to być systemowa nazwa komputera lub adres IP. Pole może pozostać puste, jeżeli nazwa stanowiska jest zgodna z nazwą komputera.

Protokoły serwera

Protokoły, których stanowisko serwerowe używa do komunikacji z klientami. Zestaw wybranych protokołów musi odpowiadać protokołom używanym przez stanowiska, które będą łączyły się  z serwerem.