9 Współpraca z programem AsBase

 

W przypadku aplikacji Asix.Evo współpraca z programem AsBase odbywa się w sposób bardzo podobny do tego, jaki był używany w aplikacjach klasycznych. Pierwszym krokiem w przygotowaniu aplikacji jest standardowa parametryzacja aplikacji AsBase - należy zdefiniować zestawy rejestracji i/lub grupy receptur oraz zestawy zmiennych służące do wymiany danych pomiędzy AsBase’em, sterownikami PLC oraz aplikacją Asix.Evo.

Asix.Evo może w pełni samodzielnie realizować funkcjonalność AsBase lub może współpracować z pracującym na tym samym komputerze w tle programem AsBase. W nowszych wersjach Asix.Evo (od wersji 11) zalecany jest samodzielny tryb pracy bez uruchamiania programu AsBase, ponieważ Asix.Evo sam może realizować warunki rejestracji. Program AsBase w tym przypadku będzie pełnił jedynie rolę narzędzia do zmiany ustawień AsBase i  zapisywania jej do pliku konfiguracyjnego xml, z którego korzysta Asix.Evo. Może także służyć do niezależnego przeglądania zestawów archiwizacji i receptur oraz ręcznej edycji danych.

Jeżeli aplikacja Asix.Evo będzie współpracowała z AsBase, to wymagane jest włączenie odpowiedniego sprzęgu. Konfiguracja wykonywana jest niezależnie dla każdego stanowiska aplikacji. Za pośrednictwem węzła Ustawienia stanowisk panelu eksploratora aplikacji należy otworzyć panel roboczy ustawień stanowiska i wybrać zakładkę Źródła danych. Za konfigurację sprzęgu z programem AsBase odpowiedzialny jest pokazany poniżej fragment panelu.

  

Rys. Ustawienie połączenia z programem AsBase.

 

Włączenie opcji Używaj AsBase umożliwia współpracę Asix.Evo z AsBase na danym stanowisku.

W polu Plik konfiguracyjny AsBase należy podać nazwę pliku startowego xml aplikacji AsBase. Plik ten jest tworzony w trakcie konfigurowania aplikacji przy pomocy programu AsBase. Zawiera on przede wszystkim informacje o lokalizacji bazy danych AsBase oraz konfigurację warunków rejestracji.

Opcja ącz warunki rejestracji powoduje, że w trybie pracy bez programu AsBase w tle, Asix.Evo będzie na danym stanowisku realizował warunki rejestracji zdefiniowane w konfiguracji AsBase.

Opcja Uruchamiaj program AsBase powoduje uruchomienie w tle programu AsBase w momencie startu aplikacji. W przypadku aplikacji w technologii Evo współpraca z programem AsBase nie wymaga jego lokalnego uruchomienia. Jeżeli opcja ta nie jest włączona, to Asix.Evo sam w pełni realizuje funkcjonalność AsBase.   

Opcja Pracuj w trybie kompatybilności z Asix6 określa sposób działania sprzęgu. Różnice pomiędzy poszczególnymi trybami pracy zostaną opisane w dalszej części rozdziału.

Dalsza współpraca pomiędzy Asix.Evo i AsBase odbywa się przy pomocy dwóch mechanizmów:

a) za pośrednictwem zmiennych użytych w zestawach zmiennych AsBase’a oraz rodziną akcji Asbase....

b) poprzez wyświetlenie danych w obiekcie Tabela Asbase.