2.2.1 Utworzenie nowej bazy

 

W panelu Eksplorator aplikacji, w menu kontekstowym węzła Bazy definicji zmiennych wykonaj komendę Utwórz bazę definicji zmiennych.

Rys. Okno utworzenia nowej bazy definicji zmiennych.

 

Wprowadź nazwę bazy i użyj przycisk Utwórz. Zostanie utworzona nowa baza typu XML ze standardowym zestawem atrybutów.

Bazy typu MDB i SQL tworzone są przy pomocy programu Architekt. Jeżeli aplikację utworzono przy pomocy kreatora, to baza typu MDB została założona i dołączona w trakcie pracy kreatora.