5.7 Ustawienia specyficzne dla stanowiska  

 

Większość parametrów systemu uprawnień jest definiowana globalnie dla całej aplikacji. Jest jednak kilka ustawień specyficznych dla poszczególnych stanowisk. Aby je zmienić, należy w panelu Stanowiska  wybrać właściwe stanowisko lub obszar, za pośrednictwem panelu eksploratora otworzyć panel roboczy Ustawienia stanowisk i wybrać zakładkę Zabezpieczenia.

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - panel definiowania indywidualnych ustawień zabezpieczeń dla indywidualnego stanowiska.

 

Aplikacja Asix.Evo może pracować bez zalogowanego użytkownika - dostępne są wszystkie niechronione funkcje, natomiast funkcje kontrolowane przez system uprawnień są zablokowane. Jeżeli chcemy, żeby poziom uprawnień dostępny dla wszystkich był wyższy, to należy określić tzw. użytkownika domyślnego. Należy zdefiniować rolę o podstawowym zestawie uprawnień, a następnie użytkownika pełniącego tą rolę. Takiego użytkownika podajemy jako użytkownika domyślnego. W efekcie, po starcie aplikacji zostanie on automatycznie zalogowany. Ponadto, w przypadku wykonania operacji wylogowania innego użytkownika, nastąpi powrót do użytkownika domyślnego.

Żeby użytkownik był automatycznie zalogowany, nie może on posiadać zdefiniowanego hasła. Jeżeli hasło posiada i dodatkowo wybrana jest opcja Pokazuj okno logowania przy starcie, gdy użytkownik domyślny posiada hasło, to przy starcie aplikacji zostanie wyświetlone okno logowania, pozwalające na wprowadzenie przez użytkownika hasła.

Inną możliwością jest wykorzystanie funkcji współpracy z domeną Windows i zadeklarowanie użytkownika domyślnego, jako <Bieżący użytkownik domeny Windows>. Stosowane to jest z reguły na stanowiskach terminalowych i przeglądarkowych. W takim przypadku program sprawdzi na starcie, czy aktualnie zalogowany użytkownik Windows jest zadeklarowany w ustawieniach aplikacji, jako użytkownik domenowy. Jeżeli tak, to zostanie on zalogowany automatycznie w aplikacji.

 

Można tez określić czas ważności operacji zalogowania - po upłynięciu podanego czasu od momentu zalogowania się użytkownika, zostanie on automatycznie wylogowany. Okres 00:00 oznacza logowanie bezterminowe.

Można też określić czas początkowy logowania, który pozwala na zdefiniowanie schematu logowania wymuszanego w konkretnych momentach czasu. Na przykład, okres zalogowania 08:00 i czas początkowy 6:00 oznacza, że wylogowanie użytkownika nastąpi o godzinie 6:00, 14:00 i 22:00.

Inną opcją automatycznego wylogowania użytkownika jest określenie maksymalnego dopuszczalnego czasu bezczynności. Jako bezczynność uważa się brak poruszania myszką i użycia klawiatury.

Pola wyboru w ramce Uwierzytelnianie domeny Windows dotyczą sposobu współpracy z domeną. Dla każdego stanowiska można zadeklarować, czy współpraca jest włączona.

Jeżeli chcemy umożliwić na danym stanowisku logowanie do systemu użytkowników za pomocą kart dostępu, to należy zmienić sposób autoryzacji na „Używając użytkownika i hasła lub karty dostępu”, a następnie wybrać z listy obsługiwany czytnik kart dostępu i określić jego parametry, np. port COM. Aby użytkownicy mogli logować się kartami dostępu, niezbędne jest dodatkowo w ustawieniach systemu zabezpieczeń przypisanie wybranym użytkownikom indywidulanych kodów kart dostępu.