1.2 Ustawianie parametrów zależnych od stanowiska

 

W skład zestawu danych konfiguracyjnych aplikacji wchodzą elementy wspólne dla wszystkich stanowisk (okna, diagramy, menu, obrazki itp.) oraz parametry definiowane osobno dla każdego stanowiska. Parametry stanowisk to konfiguracja kanałów komunikacyjnych i archiwów danych, terminarz akcji oraz tzw. ustawienia stanowisk. Panele robocze dla wszystkich tych grup ustawień otwierane są za pośrednictwem węzłów panelu eksploratora.

 

Cechą charakterystyczną paneli roboczych dotyczących konkretnego stanowiska jest to, że w nazwie zakładki wyświetlana jest nazwa stanowiska (obszaru), którego dotyczą pokazywane ustawienia. Przełączyć  panel roboczy na inne stanowisko można poprzez kliknięcie na właściwym węźle panelu stanowisk.

 

Rys. Panel edycyjny ustawień dla stanowiska.

 

Panele edycyjne parametrów stanowisk zawsze pokazują ustawienia obowiązujące dla stanowiska. Wartości tych parametrów wynikają z ustawień domyślnych, ustawień wykonanych w obszarze nadrzędnym lub ustawień własnych. Jeżeli na danym stanowisku ustawienie zostało jawnie zmodyfikowane, to jest ono w panelu roboczym  specjalnie oznaczane. Na przykład, na powyższej  ilustracji niektóre wartości (zmienione) wyświetlone są pogrubioną czcionką. Może się też zdarzyć, że niektórych parametrów nie można zmienić. Dzieje się tak wtedy, gdy parametr został zdefiniowany w obszarze nadrzędnym. Zmiana takich parametrów możliwa jest tylko w kontekście obszaru, w którym zostały zdefiniowane. 

 

Ustawienia dotyczące stanowisk mogą się znajdować w innych panelach roboczych wspólnych dla wszystkich stanowisk. W tym przypadku wyświetlane są jednak tabele, które pokazują parametry dla wszystkich stanowisk. Jest to na przykład tabela określająca role wszystkich stanowisk w systemie obsługi alarmów. Inny przykład to tabela ustawień parametrów komunikacyjnych stanowisk.