5.3 Uprawnienia

 

W systemie uprawnień aplikacji Asix.evo występują dwa typy uprawnień. Uprawnienia systemowe są predefiniowane i służą do kontroli wybranych funkcji. Program automatycznie blokuje funkcjonalności zależne od tych uprawnień. Nie są wymagane żadne dodatkowe działania projektanta aplikacji. Uprawnienia aplikacyjne są swobodnie definiowane przez projektanta w zakładce Uprawnienia aplikacyjne. Definicja takiego uprawnienia składa się z identyfikatora oraz opisu. Projektant musi także zaimplementować użycie uprawnień aplikacyjnych. W tym celu w miejscach zależnych od wybranego uprawnienia może użyć funkcję HasPrivilege do skontrolowania czy użytkownik posiada uprawnienie (pełni rolę, która ma przydzielone to uprawnienie).

Nazwy uprawnień systemowych z reguły dobrze wyjaśniają ich znaczenie. W następnych podrozdziałach podano dodatkowe informacje dotyczące niektórych uprawnień.

 

5.3.1 Prawo zarządzania użytkownikami

 

Uprawnienie określa, czy zalogowany użytkownik może zarządzać listą zdefiniowanych użytkowników w trybie wykonywania aplikacji. Okno zarządzające jest otwierane akcją SecurityManager.

 

5.3.2 Prawo zarządzania elementami aplikacji w trybie pracy

 

Uprawnienie określa, czy możliwe jest otwarcie okien diagnostycznych komunikacji i skryptów oraz okna podglądu zmiennych w trakcie pracy aplikacji (za pośrednictwem okna panelu kontrolnego).

 

5.3.3 Prawo wysyłania sterowań

 

Uprawnienie określa, czy użytkownik może wykonywać operacje sterujące (zapis wartości do zmiennych procesowych). W przypadku sterowań wykonywanych poprzez kanał komunikacyjny typu Network możliwa jest dodatkowa blokada sterowań zakładana na poziomie drajwera - pozwala ona zablokować operacje sterujące na wybranych stanowiskach. Blokada sterowań w kanale sieciowym jest ważniejsza niż uprawnienia użytkowników.

 

5.3.4 Prawo potwierdzania alarmów

 

Uprawnienie określa, czy możliwe jest potwierdzanie alarmów. Niezależnie od tego uprawnienia w konfiguracji systemu alarmów można zablokować możliwość wykonywania potwierdzeń na wybranych stanowiskach - ta blokada ma pierwszeństwo.

 

5.3.5 Brak blokowania pulpitu

 

Uprawnienie określa, czy użytkownik pełniący rolę ma mieć pełny dostęp do wszystkich funkcji systemowych. Brak uprawnienia powoduje zablokowanie takich funkcji jak pasek zadań Windows, przyciski Windows, Ctrl-Esc, Ctr-Alt-Del itp.  Blokady są jednak stosowane tylko wtedy, gdy aplikacja została uruchomiona  z podaniem w linii komendy startowej programu opcji używania zabezpieczeń dynamicznych.

Uzupełnieniem zabezpieczeń dynamicznie kontrolowanych przez uprawnienie są dodatkowe zabezpieczenia ustawiane programem Zabezpieczenia statyczne, wchodzącym w skład pakietu.

 

5.3.6 Brak automatycznego wylogowania

 

Posiadanie tego uprawnienia powoduje, że nawet wtedy, gdy włączone są mechanizmy automatycznego wylogowania, taki użytkownik nie zostanie wylogowany. Jest to jedyne uprawnienie, którego nie posiada wbudowany użytkownik Administrator.