2.4.1 Rodzaje archiwów

2.4.1.1 Archiwum Pamięciowe

 

Pomocnicze archiwum, w którym wartości zmiennych przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej bez zapisywania w pliku dyskowym. Archiwum posiada dane tylko od momentu uruchomienia aplikacji.

Archiwum nie posiada żadnych parametrów konfiguracyjnych.

W atrybucie Parametry archiwizacji zmiennej należy podać horyzont archiwizacji wyrażony jako liczba minut.

 

2.4.1.2 Archiwum Sieciowe

 

Archiwum sieciowe służy do odczytu danych archiwalnych z innych stanowisk aplikacji Asix.Evo.  Stosowany na stanowiskach typu terminalowego w celu odczytu danych ze stanowisk typu serwerowego.

W parametrach archiwum należy określić stanowiska serwerowe, z których należy pobierać dane archiwalne. 

Zawartość atrybutu Parametry archiwizacji zmiennej nie ma dla archiwum sieciowego żadnego znaczenia.


2.4.1.3 Archiwum Asix6

 

Archiwum  Asix6  przeznaczone jest do długookresowej archiwizacji wartości zmiennych w archiwach plikowych lub bazodanowych. Archiwa Asix6 są obsługiwane za pośrednictwem serwera danych. Szczegółowe parametry trybu pracy archiwum określone są w pliku konfiguracyjnym serwera danych. Plik ten jest parametryzowany w programie Architekt. Zasady jego parametryzacji  są identyczne jak dla aplikacji klasycznych i opisane są w podręczniku programu Architekt.

Zobacz też:  2.1. Konfiguracja serwera danych

Atrybut Parametry archiwizacji zmiennych jest  interpretowany identycznie jak w przypadku aplikacji klasycznych – należy go definiować za pośrednictwem programu Architekt.

Rys. Edycja ustawień Asix.Evo dla archiwum typu Asix6.

 

Wciśnięcie przycisku „Edytuj ustawienia archiwum Asix6…” spowoduje wyświetlenie okna edycji konfiguracji archiwum programu Architekt.

Rys. Edycja konfiguracji archiwum Asix6.

 

Po zmianie ustawień konfiguracji archiwum i zatwierdzeniu przyciskiem OK, w Asix.Evo pojawi się nowa zakładka z panelem informującym o konieczności zapisania zmian w pliku konfiguracyjnym xml Serwera Danych.

Rys. Panelem informujący o konieczności zapisania zmian w pliku konfiguracyjnym xml Serwera Danych.

 

 

 

 

 


2.4.1.4  Archiwum Losowe Dane

 

Pomocnicze archiwum, które tworzy symulowane przebiegi wartości zmiennych. Przeznaczone do użycia w celach demonstracyjnych lub do testowania pracy aplikacji bez tworzenia rzeczywistego archiwum wartości.

Archiwum nie posiada żadnych parametrów konfiguracyjnych.

Zawartość atrybutu Parametry archiwizacji zmiennej stanowią trzy liczby całkowite oddzielone spacjami. Pierwsza określa odstępy czasu pomiędzy zwracanymi próbkami [s], druga dolną granicę wartości, a trzecia górną granicę wartości.