7 Notatki operatora

 

System notatek operatora służy do rejestrowania swobodnie tworzonych notatek wpisywanych przez użytkowników aplikacji. Każda notatka składa się z:

a) Tekstu - dowolna treść wpisana przez użytkownika.

b) Lokalizacji - każda notatka jest łączona z konkretną części aplikacji (instalacji) tzw. segmentem.

c) Flagi aktywności - służy do oznaczania nowych notatek. W szczególności istnieje mechanizm powiadamiania, że w danych segmencie aplikacji istnieje aktywna notatka.

Wstępna faza parametryzacji systemu notatek polega na zdefiniowaniu segmentów. Wykonywane jest to w panelu ustawień systemu zabezpieczeń - w podzakładce Definicje segmentów notatek zakładki Ustawienia.

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - definicje segmentów notatek.

 

Dla każdego segmentu należy podać jego identyfikator (używany w akcjach operatorskich i funkcjach) oraz nazwę opisową.

Użycie notatek w aplikacji wymaga zastosowania poniższych akcji operatorskich i funkcji:

a) Akcja SecurityBrowser($Notes)

Akcja służy do wyświetlenia zarejestrowanych notatek (wszystkich lub z wybranych segmentów). Dodatkowo okno przeglądarki pozwala na zmianę stanu aktywności notatek.

b) Akcja AddNote

Akcja służy do otwarcia okienka służącego do wprowadzenia nowej notatki.

c) Funkcja IsActiveNote

Funkcja zwraca informacje, czy we wskazanym segmencie istnieją aktywne notatki.

d) Funkcja GetNote

Zwraca treść ostatniej aktywnej notatki z danego segmentu.

e) Akcja DeactivateNote

Pozwala zdezaktywować ostatnią aktywną notatkę w danym segmencie.

f) Akcja ShowNotes

Wyświetla okno podglądu ostatnich notatek operatorskich z możliwością wprowadzenia nowych.